• TÌM KIẾM
Kế hoạch/Dự kiến Nơi đến Hãng Chuyến bay Nhà ga Trạng thái
00:00 / 00:00 Irkutsk,IrkutskOBLAST, RUSSIA IO894 T2 Departed
00:05 / 00:05 NINGBO, P. R. CHINA CHHYT9016 T2 Departed
00:10 / 00:10 ZHENGZHOU, P. R. CHINA GI4202 T2 Departed
00:15 / 00:15 NAGOYA VN346 T2 Departed
00:30 / 00:30 NARITA VJ932 T2 Departed
00:30 / 00:30 OSAKA VN334 T2 Departed
00:40 / 00:40 NARITA VN310 T2 Departed
01:00 / 01:00 BUSAN VJ982 T2 Departed
01:05 / 01:05 BUSAN VN426 T2 Departed
01:15 / 01:15 INCHEON 7C2804 T2 Departed
01:20 / 01:20 OSAKA VJ938 T2 Departed
01:30 / 01:30 DUBAI, UAE EK395 T2 Departed
01:30 / 01:30 FUKUOKA VN356 T2 Departed
01:40 / 01:40 INCHEON VJ960 T2 Departed
01:40 / 01:40 NAGOYA VJ920 T2 Departed
01:45 / 01:45 DUBAI WORLD CENTER EK9869 T2 Departed
02:00 / 02:00 SHENZHEN ZH9088 T2 Departed
02:20 / 02:20 SHANGHAI MU5076 T2 Departed
02:40 / 02:40 INCHEON 7C9208 T2 Departed
03:00 / 03:00 INCHEON KJ512 T2 Departed
03:10 / 03:10 KOLKATA, INDIA 6E1632 T2 Departed
03:25 / 03:25 INCHEON 7C9206 T2 Departed
03:35 / 03:35 DELHI, INDIA KE9575 T2 Departed
03:50 / 03:50 INCHEON KE362 T2 Departed
03:50 / 03:50 INCHEON KJ5144 T2 Departed
04:20 / 04:20 INCHEON OZ390 T2 Departed
05:00 / 05:00 HO CHI MINH VN205 T1 Departed
05:10 / 05:10 HO CHI MINH VJ1199 T1 Departed
05:45 / 05:45 DA NANG VJ501 T1 Departed
05:45 / 05:45 CAM RANH VJ771 T1 Departed
05:45 / 05:45 DA NANG VN7163 T1 Departed
05:55 / 05:55 DA NANG VN157 T1 Departed
06:00 / 06:00 HO CHI MINH VJ121 T1 Departed
06:00 / 06:00 HO CHI MINH VN243 T1 Departed
06:05 / 06:05 DA NANG QH101 T1 Departed
06:05 / 06:05 QUI NHON VJ435 T1 Departed
06:10 / 06:10 CAN THO VJ463 T1 Departed
06:15 / 06:15 B. MA THUOT VJ491 T1 Departed
06:20 / 06:20 HO CHI MINH QH201 T1 Departed
06:20 / 06:20 PLEIKU VN1615 T1 Departed
06:25 / 06:25 DA NANG VU625 T1 Departed
06:25 / 06:25 DA NANG VJ503 T1 Departed
06:25 / 06:25 QUI NHON VN1621 T1 Departed
06:30 / 06:30 BANGKOK BD512 T2 Departed
06:30 / 06:30 PHU QUOC VJ451 T1 Departed
06:35 / 06:35 BANGKOK FX6001 T2 Departed
07:00 / 07:00 HO CHI MINH VJ123 T1 Departed
07:00 / 07:00 DA LAT VN1573 T1 Departed
07:00 / 07:00 HO CHI MINH VN207 T1 Departed
07:05 / 07:05 HUE VJ1565 T1 Departed
07:10 / 07:10 CHU LAI VN1641 T1 Departed
07:20 / 08:10 GUANGZHOU OZ932 T2 Departed
07:25 / 07:25 VINH VN1715 T1 Departed
07:30 / 07:30 B. MA THUOT VN1603 T1 Departed
07:35 / 07:35 SINGAPORE VN661 T2 Departed
07:55 / 07:55 OSAKA VJ930 T2 Departed
07:55 / 07:55 NARITA VJ934 T2 Departed
08:00 / 08:25 HO CHI MINH VN245 T1 Departed
08:05 / 08:05 DA NANG VN161 T1 Departed
08:10 / 08:10 HO CHI MINH VJ125 T1 Departed
08:10 / 08:10 HUE VN1541 T1 Departed
08:15 / 08:15 GUANGZHOU CZ372 T2 Departed
08:20 / 08:20 HANEDA/TOKYO VN384 T2 Departed
08:25 / 08:45 MANILA 5J745 T2 Departed
08:40 / 08:40 HO CHI MINH VU751 T1 Departed
08:40 / 08:40 SOEKARNO-JAKARTA, INDONESIA VJ929 T2 Departed
08:45 / 08:45 DOHA, QATAR QR983 T2 Departed
08:50 / 08:50 CAN THO VJ461 T1 Departed
08:50 / 08:50 HO CHI MINH VJ127 T1 Departed
08:50 / 08:50 BANGKOK VN611 T2 Departed
08:55 / 08:55 DONG HOI VN1591 T1 Departed
08:55 / 10:30 PHU QUOC VN1237 T1 Departed
09:00 / 09:00 DON MUANG FD643 T2 Departed
09:00 / 09:15 HO CHI MINH VN209 T1 Departed
09:15 / 09:15 DA NANG VN165 T1 Departed
09:25 / 09:25 HONG KONG UO551 T2 Departed
09:30 / 09:30 VIENTIANE VN921 T2 Departed
09:35 / 09:35 SINGAPORE VJ915 T2 Departed
09:40 / 09:40 HO CHI MINH VJ129 T1 Departed
09:45 / 12:00 NANNING, P. R. CHINA CHHLF8808 T2 Departed
09:50 / 09:50 CAM RANH VN1553 T1 Departed
10:00 / 10:00 HO CHI MINH VN247 T1 Departed
10:00 / 10:00 BEIJING VN512 T2 Departed
10:05 / 10:05 DENPASAR BALI, INDONESIA VJ997 T2 Departed
10:05 / 10:05 SHANGHAI VN530 T2 Departed
10:10 / 10:10 LIJIANG CITY, CHINA QH802 T2 Departed
10:10 / 10:10 HO CHI MINH VJ131 T1 Departed
10:15 / 10:30 PHU QUOC VJ455 T1 Departed
10:20 / 10:20 SHENZHEN ZH8014 T2 Departed
10:25 / 10:25 HONG KONG VN592 T2 Departed
10:35 / 10:35 HO CHI MINH QH211 T1 Departed
10:35 / 11:30 BANGKOK TG561 T2 Departed
10:40 / 10:40 DA NANG VJ505 T1 Departed
10:40 / 10:40 INCHEON VN414 T2 Departed
10:50 / 10:50 QUI NHON VN1623 T1 Departed
10:55 / 10:55 BANGKOK VU127 T2 Departed
10:55 / 11:15 HONG KONG CX740 T2 Departed
11:00 / 11:00 DA LAT VJ401 T1 Departed
11:00 / 11:00 HO CHI MINH VJ139 T1 Departed
11:00 / 11:00 HO CHI MINH VN211 T1 Departed
11:05 / 11:05 PHU QUOC VN1239 T1 Departed
11:10 / 11:10 BANGKOK VJ901 T2 Departed
11:10 / 11:10 TAIPEI JX716 T2 Departed
11:25 / 11:25 CAN THO VN1203 T1 Departed
11:35 / 12:00 TAIPEI CI792 T2 Departed
11:35 / 12:10 DA NANG VJ507 T1 Departed
11:40 / 11:40 HUE VJ567 T1 Departed
11:40 / 11:40 TUY HOA VN1651 T1 Departed
11:45 / 11:45 PLEIKU VJ421 T1 Departed
11:45 / 12:15 GUANGZHOU CZ3050 T2 Departed
11:50 / 11:50 CAM RANH VN7553 T1 Departed
11:55 / 11:55 CAM RANH VJ775 T1 Departed
12:00 / 12:00 HO CHI MINH VN251 T1 Departed
12:00 / 12:30 CAM RANH VN1557 T1 Departed
12:05 / 12:05 DA LAT VN1575 T1 Departed
12:05 / 12:15 TAIPEI BR398 T2 Departed
12:10 / 12:10 DA NANG VN169 T1 Departed
12:15 / 12:15 PHU QUOC VJ457 T1 Departed
12:15 / 12:15 INCHEON KE442 T2 Departed
12:30 / 12:30 GUANGZHOU VN506 T2 Departed
12:35 / 12:35 SINGAPORE SQ191 T2 Departed
12:45 / 12:45 HONG KONG RH318 T2 Departed
12:45 / 12:45 HO CHI MINH VJ133 T1 Departed
12:50 / 12:50 LUANG PRABANG VN931 T2 Departed
12:55 / 12:55 QUI NHON VJ433 T1 Departed
13:00 / 13:00 KUALA LUMPUR MH753 T2 Departed
13:00 / 13:00 HO CHI MINH VN213 T1 Departed
13:05 / 13:05 DIEN BIEN VN1804 T1 Departed
13:05 / 14:00 CAM RANH VN1559 T1 Departed
13:10 / 13:10 BANGKOK VN615 T2 Departed
13:20 / 13:20 GUANGZHOU ZH8022 T2 Departed
13:20 / 14:00 HO CHI MINH VJ135 T1 Departed
13:25 / 13:25 SINGAPORE TR301 T2 Departed
13:30 / 13:30 INCHEON OZ730 T2 Departed
13:50 / 13:50 HO CHI MINH VJ137 T1 Departed
13:55 / 13:55 DA NANG VN173 T1 Departed
13:55 / 14:10 BEIJING CA742 T2 Departed
14:00 / 14:45 HO CHI MINH VN253 T1 Departed
14:25 / 14:40 TAIPEI VJ942 T2 Departed
14:35 / 14:35 KAOHSIUNG VJ946 T2 Departed
14:35 / 14:35 HO CHI MINH VJ171 T1 Departed
14:45 / 17:00 KUALA LUMPUR OD572 T2 Departed
14:50 / 14:50 HO CHI MINH VJ141 T1 Departed
14:55 / 14:55 CAM RANH VJ785 T1 Departed
14:55 / 14:55 DA NANG VN177 T1 Departed
15:00 / 15:00 HO CHI MINH VN215 T1 Departed
15:05 / 15:05 DIEN BIEN VJ597 T1 Departed
15:20 / 15:20 CHIANG MAI FD871 T2 Departed
15:20 / 15:20 DA NANG VJ513 T1 Departed
15:25 / 15:40 SAN MARINO, SAN MARINO VN837 T2 Departed
15:25 / 16:05 CAM RANH VJ781 T1 Departed
15:30 / 15:30 KUALA LUMPUR AK513 T2 Departed
15:30 / 15:30 HO CHI MINH VN249 T1 Departed
15:35 / 16:25 HO CHI MINH VJ143 T1 Departed
15:40 / 15:40 XIAMEN, P. R. CHINA MF870 T2 Departed
15:45 / 15:45 BANGKOK VJ903 T2 Departed
15:45 / 17:50 GUANGZHOU CZ8316 T2 Departed
15:50 / 16:20 PLEIKU VJ425 T1 Departed
16:00 / 16:00 HO CHI MINH VN255 T1 Departed
16:05 / 16:05 BANGKOK VN619 T2 Departed
16:15 / 16:15 B. MA THUOT VJ493 T1 Departed
16:15 / 16:15 CAM RANH VN1563 T1 Departed
16:15 / 17:00 CAM RANH QH1415 T1 Departed
16:20 / 16:20 HO CHI MINH QH255 T1 Departed
16:20 / 16:20 DA NANG VN181 T1 Departed
16:20 / 16:20 VIENTIANE QV312 T2 Departed
16:20 / 16:20 CAM RANH VN7521 T1 Departed
16:30 / 16:30 PHU QUOC VJ459 T1 Departed
16:30 / 16:30 HUE VN1545 T1 Departed
16:30 / 16:30 DA NANG VN7181 T1 Departed
16:35 / 16:35 Tianfu 3U3906 T2 Departed
16:35 / 16:50 SAN MARINO, SAN MARINO VJ913 T2 Departed
16:35 / 17:05 HO CHI MINH VJ145 T1 Departed
16:45 / 17:45 SHENZHEN CZ8470 T2 Departed
16:55 / 16:55 DA NANG VN185 T1 Departed
17:00 / 17:00 HO CHI MINH VN217 T1 Departed
17:00 / 17:20 DA NANG VU639 T1 Departed
17:00 / 17:55 VINH VN1717 T1 Departed
17:05 / 17:45 HO CHI MINH VJ173 T1 Departed
17:15 / 17:35 CAM RANH VJ787 T1 Departed
17:30 / 17:30 HO CHI MINH VN257 T1 Departed
17:30 / 17:30 DA NANG VN189 T1 Departed
17:35 / 17:35 CAN THO VN1207 T1 Departed
17:40 / 18:15 HUE VJ561 T1 Departed
17:45 / 17:45 DA NANG VN7167 T1 Departed
17:50 / 18:10 TAIPEI CI794 T2 Departed
17:55 / 17:55 MACAU VJ7580 T2 Departed
17:55 / 18:30 HO CHI MINH VJ149 T1 Departed
18:00 / 18:00 DA LAT VJ405 T1 Departed
18:00 / 18:00 HO CHI MINH VN259 T1 Departed
18:00 / 18:00 TAIPEI BR386 T2 Departed
18:15 / 18:15 DAYONG, P. R. CHINA VJ7866 T2 Departed
18:15 / 18:15 SAN MARINO, SAN MARINO VN843 T2 Departed
18:20 / 18:40 DA NANG QH115 T1 Departed
18:30 / 18:30 SINGAPORE SQ193 T2 Departed
18:35 / 18:35 KAOHSIUNG VN586 T2 Departed
18:40 / 18:40 DA NANG VN191 T1 Departed
18:40 / 19:00 SHENZHEN ZH8016 T2
18:40 / 19:10 HO CHI MINH VJ151 T1
18:45 / 18:45 DELHI, INDIA VN971 T2 Departed
18:55 / 18:55 CAM RANH VN7557 T1
19:00 / 19:00 DA LAT VJ407 T1
19:00 / 19:00 HO CHI MINH VN219 T1
19:10 / 19:10 LUANG PRABANG QV314 T2
19:15 / 19:40 DA LAT VN1577 T1
19:20 / 19:20 DA NANG VN195 T1
19:25 / 19:25 HUE VN1547 T1
19:30 / 19:30 DOHA, QATAR QR977 T2
19:40 / 19:40 HO CHI MINH VJ1153 T1
19:45 / 20:40 PHNOM PENH K6851 T2
20:00 / 20:00 DA NANG VJ509 T1
20:00 / 20:00 HONG KONG CX2048 T2
20:00 / 20:00 HO CHI MINH VN263 T1
20:00 / 20:00 XIANYANG-XI AN, P. R. CHINA CHVJT598 T2
20:05 / 20:05 MUMBAI, INDIA VJ907 T2
20:05 / 20:05 RANGOON 8M451 T2
20:30 / 20:30 DA NANG VJ1527 T1
20:30 / 20:30 DA NANG VN197 T1
20:45 / 20:45 BANGKOK TG565 T2
20:50 / 20:50 B. MA THUOT VJ495 T1
20:55 / 20:55 DON MUANG FD645 T2
21:00 / 21:00 HO CHI MINH VN221 T1
21:05 / 22:00 HO CHI MINH QH263 T1
21:20 / 21:20 HO CHI MINH VU791 T1
21:20 / 21:20 HO CHI MINH VJ1161 T1
21:45 / 21:45 HO CHI MINH VJ155 T1
21:45 / 22:05 DA NANG VJ525 T1
21:50 / 21:50 HO CHI MINH VU727 T1
22:00 / 22:00 HO CHI MINH VN267 T1
22:15 / 22:15 DELHI, INDIA TK6571 T2
22:20 / 22:20 HO CHI MINH QH289 T1
22:30 / 22:30 HONG KONG 8K525 T2
22:50 / 22:50 HO CHI MINH VJ163 T1
22:55 / 22:55 FRANKFURT, GERMANY VN37 T2
23:00 / 23:00 PARIS VN19 T2
23:00 / 23:00 HO CHI MINH VN223 T1
23:05 / 23:05 ISTANBUL TK165 T2
23:05 / 23:05 HO CHI MINH VJ183 T1
23:05 / 23:05 MACAU NX981 T2
23:10 / 23:10 INCHEON KE456 T2
23:15 / 23:15 GUANGZHOU FX6002 T2
23:15 / 23:15 INCHEON VJ962 T2
23:20 / 23:20 NARITA JL752 T2
23:30 / 23:30 HO CHI MINH VJ159 T1
23:30 / 23:30 HO CHI MINH VJ1167 T1
23:30 / 23:30 INCHEON OZ734 T2
23:35 / 23:35 NARITA NH898 T2
23:40 / 23:40 SYDNEY VN787 T2
23:45 / 23:45 HO CHI MINH VJ157 T1
23:55 / 23:55 INCHEON VN416 T2
Lên đầu trang