• TÌM KIẾM
Kế hoạch/Dự kiến Nơi đến Hãng Chuyến bay Nhà ga Trạng thái
00:05 / 00:05 MELBOURNE VN779 T2 Departed
00:20 / 00:20 NARITA VN310 T2 Departed
00:20 / 00:20 NAGOYA VN346 T2 Departed
00:25 / 00:25 NARITA QH412 T2 Departed
00:30 / 00:30 NARITA VJ932 T2 Departed
00:30 / 00:30 OSAKA VN330 T2 Departed
00:55 / 00:55 BUSAN VJ982 T2 Departed
01:05 / 01:05 BUSAN VN426 T2 Departed
01:15 / 01:35 INCHEON 7C2804 T2
01:20 / 01:20 OSAKA VJ938 T2 Departed
01:30 / 01:30 DUBAI, U. A. EMIRATES EK395 T2 Departed
01:35 / 01:35 NARITA NH8448 T2
01:40 / 01:40 NAGOYA VJ920 T2
01:50 / 01:50 INCHEON VJ960 T2
02:00 / 02:00 SHENZHEN ZH9088 T2
02:20 / 02:20 SHANGHAI MU5076 T2
02:25 / 02:25 HONG KONG OZ954 T2
02:30 / 02:30 INCHEON QH450 T2
03:10 / 03:10 KOLKATA, INDIA 6E1632 T2
03:45 / 03:45 INCHEON 7C9206 T2
03:45 / 03:45 INCHEON OZ390 T2
04:15 / 04:15 NINGBO, P. R. CHINA CHHYT9016 T2
04:20 / 04:20 INCHEON KE362 T2
05:00 / 05:00 HO CHI MINH VN205 T1
05:30 / 05:30 DA NANG QH101 T1
05:35 / 05:35 DA LAT VJ403 T1
05:35 / 05:35 HO CHI MINH QH201 T1
05:50 / 05:50 DA NANG VN157 T1
05:55 / 05:55 CON DAO QH1033 T1
06:00 / 06:00 HO CHI MINH VJ121 T1
06:00 / 06:00 HO CHI MINH VN243 T1
06:05 / 06:05 QUI NHON VJ435 T1
06:10 / 06:10 CAN THO VJ463 T1
06:15 / 06:15 B. MA THUOT VJ491 T1
06:15 / 06:15 PLEIKU VN1615 T1
06:20 / 06:20 ADDIS ABABA , ETHIOPIA ET3729. T2
06:20 / 06:20 HO CHI MINH BL6025 T1
06:25 / 06:25 DA NANG VJ503 T1
06:35 / 06:35 CAM RANH QH1413 T1
07:00 / 07:00 HO CHI MINH VJ123 T1
07:00 / 07:00 HO CHI MINH VN207 T1
07:10 / 07:10 CAN THO VN1201 T1
07:20 / 07:20 HO CHI MINH QH203 T1
07:20 / 07:20 VINH VN1715 T1
07:25 / 07:25 DA NANG VU635 T1
07:35 / 07:35 TAIPEI VJ940 T2
07:40 / 07:40 SINGAPORE VN661 T2
07:50 / 07:50 PHU QUOC VJ453 T1
07:50 / 07:50 PHU QUOC QH1621 T1
07:55 / 07:55 NARITA VJ934 T2
08:00 / 08:00 HANEDA/TOKYO VN384 T2
08:00 / 08:00 HO CHI MINH CHN77999 T1
08:05 / 08:05 HO CHI MINH VN245 T1
08:05 / 08:05 DA NANG VN165 T1
08:10 / 08:10 HO CHI MINH VJ125 T1
08:15 / 08:15 DA NANG QH103 T1
08:15 / 08:15 GUANGZHOU CZ372 T2
08:30 / 08:30 CAN THO VJ461 T1
08:35 / 09:55 DOHA, QATAR QR8985 T2
08:40 / 08:40 DA NANG VN161 T1
08:40 / 08:40 MANILA 5J745 T2
08:50 / 08:50 HO CHI MINH VJ127 T1
08:50 / 08:50 BANGKOK VN611 T2
08:55 / 08:55 KUALA LUMPUR AK517 T2
08:55 / 08:55 QUI NHON QH1213 T1
09:00 / 09:00 DON MUANG FD643 T2
09:00 / 09:00 HO CHI MINH VN209 T1
09:15 / 09:15 HEATHROW/LONDON VN55 T2
09:25 / 09:25 HONG KONG UO551 T2
09:30 / 09:30 VIENTIANE VN921 T2
09:35 / 09:35 SINGAPORE VJ915 T2
09:35 / 09:35 PHU QUOC VN1233 T1
09:40 / 10:25 HO CHI MINH VJ129 T1
09:45 / 09:45 SHENZHEN ZH8014 T2
09:50 / 09:50 DENPASAR BALI, INDONESIA VJ997 T2
09:50 / 09:50 CAM RANH QH1417 T1
09:50 / 09:50 CAM RANH VN1557 T1
09:55 / 09:55 BANGKOK VJ905 T2
09:55 / 09:55 HUE VN1543 T1
10:00 / 10:00 BEIJING VN512 T2
10:00 / 10:00 HA NOI VN5001 T1
10:05 / 10:05 CAM RANH VJ781 T1
10:05 / 10:05 SHANGHAI VN530 T2
10:10 / 10:10 HO CHI MINH VJ131 T1
10:15 / 10:15 PHU QUOC VJ457 T1
10:15 / 10:15 LIJIANG CITY, CHINA QH802 T2
10:15 / 10:15 HONG KONG VN592 T2
10:20 / 10:20 INCHEON VN414 T2
10:25 / 10:25 CAN THO VN1203 T1
10:35 / 10:35 DA NANG VJ505 T1
10:35 / 10:35 BANGKOK WE561 T2
10:35 / 10:35 SINGAPORE VN663 T2
10:45 / 10:45 HO CHI MINH QH211 T1
10:50 / 10:50 HONG KONG CX740 T2
10:50 / 10:50 DA NANG VN183 T1
11:00 / 11:00 HO CHI MINH VN247 T1
11:00 / 11:00 HO CHI MINH VN211 T1
11:05 / 11:05 DA LAT VN1575 T1
11:10 / 11:10 BANGKOK VJ901 T2
11:10 / 11:10 TAIPEI JX716 T2
11:15 / 11:15 DA LAT VJ401 T1
11:20 / 11:20 HO CHI MINH BL6009 T1
11:20 / 11:20 BANGKOK BL6823 T2
11:25 / 11:25 DA NANG VN173 T1
11:35 / 11:35 TAIPEI CI792 T2
11:40 / 11:40 HUE VJ567 T1
11:45 / 11:45 GUANGZHOU CZ3050 T2
11:50 / 11:50 BANGKOK VU137 T2
12:05 / 12:05 TAIPEI BR398 T2
12:10 / 12:10 CAM RANH VJ773 T1
12:15 / 12:15 PHU QUOC VJ459 T1
12:15 / 12:15 INCHEON KE442 T2
12:20 / 12:20 GUANGZHOU VN506 T2
12:30 / 12:30 HO CHI MINH VJ133 T1
12:30 / 12:30 PHU QUOC QH1623 T1
12:35 / 12:35 BANGKOK VN615 T2
12:35 / 12:35 SINGAPORE SQ191 T2
13:00 / 13:00 HO CHI MINH VN251 T1
13:00 / 13:00 KUALA LUMPUR MH753 T2
13:05 / 13:05 DA NANG VJ511 T1
13:05 / 13:05 QUI NHON VN1625 T1
13:20 / 13:20 HO CHI MINH VJ135 T1
13:25 / 13:25 CAM RANH VN1563 T1
13:30 / 13:30 DA LAT VJ407 T1
13:30 / 13:30 HO CHI MINH VN213 T1
13:40 / 13:40 CON DAO QH1031 T1
13:45 / 13:45 HO CHI MINH VJ137 T1
13:45 / 13:45 CAM RANH VJ783 T1
13:45 / 13:45 CAM RANH QH1415 T1
13:45 / 13:45 HO CHI MINH QH241 T1
13:55 / 13:55 TUY HOA VN1651 T1
14:00 / 14:00 PHU QUOC VJ451 T1
14:00 / 14:00 HO CHI MINH VN253 T1
14:05 / 14:05 BANGKOK QH323 T2
14:15 / 14:15 DA NANG VN167 T1
14:25 / 14:25 TAIPEI VJ942 T2
14:30 / 14:30 INCHEON OZ730 T2
14:35 / 14:35 HO CHI MINH QH245 T1
14:40 / 14:40 DA LAT QH1423 T1
14:45 / 14:45 PLEIKU QH1601 T1
14:45 / 14:45 CHU LAI VN1641 T1
14:50 / 14:50 DA NANG VJ513 T1
14:50 / 14:50 XIAMEN, P. R. CHINA MF870 T2
15:00 / 15:00 HO CHI MINH BL6031 T1
15:00 / 15:00 HO CHI MINH VN215 T1
15:05 / 15:05 HO CHI MINH VJ141 T1
15:10 / 15:10 KUALA LUMPUR OD572 T2
15:10 / 15:10 KUALA LUMPUR VN681 T2
15:15 / 15:15 KAOHSIUNG VJ946 T2
15:20 / 15:20 CHIANG MAI FD871 T2
15:25 / 15:25 DA NANG QH115 T1
15:30 / 15:30 KUALA LUMPUR AK513 T2
15:30 / 15:30 SIEM REAP VN837 T2
15:35 / 15:35 HO CHI MINH VJ143 T1
15:40 / 15:40 CHING CHUANKANG VJ948 T2
15:40 / 15:40 KUALA LUMPUR TH229 T2
15:40 / 15:40 DA NANG VN171 T1
15:45 / 15:45 GUANGZHOU CZ8316 T2
15:50 / 15:50 BANGKOK VJ903 T2
16:00 / 16:00 PLEIKU VJ425 T1
16:00 / 16:00 HO CHI MINH VN255 T1
16:10 / 16:10 BANGKOK VN619 T2
16:15 / 16:15 B. MA THUOT VJ493 T1
16:20 / 16:20 VIENTIANE QV312 T2
16:25 / 16:25 CAN THO VN1207 T1
16:30 / 16:30 HO CHI MINH VJ147 T1
16:30 / 16:30 QUI NHON QH1217 T1
16:35 / 16:35 HUE VN1545 T1
16:45 / 16:45 SHENZHEN CZ8470 T2
16:45 / 16:45 DA NANG VN169 T1
16:50 / 16:50 DONG HOI QH1241 T1
16:50 / 16:50 B. MA THUOT QH1403 T1
16:55 / 16:55 VINH VN1717 T1
17:00 / 17:00 HO CHI MINH VN7225 T1
17:00 / 17:00 HO CHI MINH VN217 T1
17:20 / 17:20 DA NANG BL6093 T1
17:20 / 17:20 TAIPEI VN578 T2
17:25 / 17:25 DA NANG VJ517 T1
17:25 / 17:25 TAIPEI JX718 T2
17:40 / 17:40 SIEM REAP VN843 T2
17:45 / 17:45 DONG HOI VN1591 T1
17:50 / 17:50 TAIPEI CI794 T2
17:55 / 17:55 DELHI, INDIA TK6218 T2
17:55 / 17:55 HO CHI MINH VJ149 T1
18:00 / 18:00 TAIPEI BR386 T2
18:05 / 18:05 HO CHI MINH VN259 T1
18:10 / 18:10 CAN THO QH1431 T1
18:10 / 18:10 SIEM REAP K6853 T2
18:15 / 18:15 KAOHSIUNG VN586 T2
18:20 / 18:20 HO CHI MINH VJ151 T1
18:30 / 18:30 SINGAPORE SQ193 T2
18:40 / 18:40 HUE QH1201 T1
18:40 / 18:40 HO CHI MINH VN7221 T1
18:55 / 18:55 B. MA THUOT VN1603 T1
18:55 / 18:55 DA NANG VN187 T1
19:00 / 19:00 HA NOI VN219 T1
19:00 / 19:00 HONG KONG CX742 T2
19:05 / 19:05 CAM RANH VJ789 T1
19:05 / 19:05 DELHI, INDIA VN971 T2
19:10 / 19:10 MUMBAI, INDIA VN973 T2
19:10 / 19:10 LUANG PRABANG QV314 T2
19:15 / 19:15 AHMEDABAD, INDIA VJ1925 T2
19:15 / 19:15 HO CHI MINH VN7227 T1
19:30 / 19:30 DOHA, QATAR QR977 T2
19:35 / 19:35 CAN THO VJ467 T1
19:40 / 19:40 HO CHI MINH VJ153 T1
19:45 / 19:45 PHNOM PENH K6851 T2
19:50 / 19:50 HONG KONG CV7956 T2
19:50 / 19:50 DA NANG QH143 T1
19:50 / 19:50 HO CHI MINH QH289 T1
19:55 / 19:55 DOHA, QATAR QR8953 T2
20:00 / 20:00 HO CHI MINH VN263 T1
20:05 / 20:05 HO CHI MINH QH291 T1
20:45 / 20:45 BANGKOK WE565 T2
20:55 / 20:55 DON MUANG FD645 T2
21:00 / 21:00 HO CHI MINH VJ159 T1
21:00 / 21:00 HO CHI MINH VN221 T1
21:15 / 21:15 HO CHI MINH BL6021 T1
21:15 / 21:15 DA NANG VN181 T1
21:20 / 21:20 HO CHI MINH QH281 T1
21:35 / 21:35 DA LAT VJ405 T1
21:40 / 21:40 CAM RANH QH1453 T1
21:50 / 21:50 HO CHI MINH QH285 T1
21:55 / 21:55 DELHI, INDIA 6E8964 T2
22:00 / 22:00 HONG KONG CX3248 T2
22:00 / 22:00 HO CHI MINH VN267 T1
22:30 / 22:30 HONG KONG RH318 T2
22:30 / 22:30 HO CHI MINH VU787 T1
22:35 / 22:35 ISTANBUL TK165 T2
22:55 / 22:55 INCHEON VN9414 T2
23:00 / 23:00 DA NANG VN9161 T1
23:00 / 23:00 HO CHI MINH VN223 T1
23:10 / 23:10 FRANKFURT, GERMANY VN37 T2
23:10 / 23:10 INCHEON KE456 T2
23:15 / 23:15 MACAU NX981 T2
23:20 / 23:20 INCHEON VJ962 T2
23:20 / 23:20 NARITA JL752 T2
23:30 / 23:30 DARWIN, NT, AUSTRALIA 5Y9702 T2
23:30 / 23:30 INCHEON OZ734 T2
23:35 / 23:35 INCHEON VN416 T2
23:35 / 23:35 PARIS VN19 T2
23:35 / 23:35 ABU DHABI, U. A. EMIRATES EY972 T2
23:35 / 23:35 NARITA NH898 T2
23:40 / 23:40 SYDNEY VN5787 T2
23:55 / 23:55 INCHEON VJ7740 T2
23:55 / 23:55 DELHI, INDIA TK6565 T2
Copyright @ 2020 Noibai International Airport. All Rights Reserved.
Lên đầu trang