• TÌM KIẾM
Kế hoạch/Dự kiến Từ Hãng Chuyến bay Nhà ga Trạng thái
00:05 / 23:53- NARITA NH8447 T2
00:10 / 23:56- HO CHI MINH VN224 T1
00:25 / 01:21 HO CHI MINH QH278. T1 Arrived
01:00 / 00:48 SHENZHEN ZH9087 T2 Arrived
01:00 / 01:00 HO CHI MINH VJ162 T1 Arrived
01:20 / 00:56 SHANGHAI MU5075 T2 Arrived
01:50 / 00:37 MUAN VN9485 T2 Arrived
01:55 / 01:46 INCHEON KE361 T2 Arrived
02:10 / 02:20 KOLKATA, INDIA 6E1631 T2
02:45 / 02:45 INCHEON 7C9205 T2
02:45 / 02:45 NINGBO, P. R. CHINA CHHYT9015 T2
03:40 / 03:40 INCHEON OZ389 T2
04:00 / 04:00 INCHEON OZ953 T2
04:50 / 04:50 HONG KONG ET3729. T2
05:25 / 05:25 AHMEDABAD, INDIA VJ1926 T2
05:25 / 05:25 DELHI, INDIA VJ972 T2
05:30 / 05:30 MUMBAI, INDIA VN972 T2
06:20 / 06:20 FRANKFURT, GERMANY VN36 T2
06:25 / 06:25 PARIS VN18 T2
06:35 / 06:35 MELBOURNE QR8985 T2
07:15 / 07:15 HO CHI MINH VN204 T1
07:55 / 07:55 CAN THO VJ460 T1
07:55 / 07:55 MANILA 5J744 T2
08:05 / 08:05 HO CHI MINH QH202 T1
08:10 / 08:10 HO CHI MINH VJ120 T1
08:15 / 08:15 HO CHI MINH VN206 T1
08:25 / 08:25 KUALA LUMPUR AK516 T2
08:30 / 08:30 DELHI, INDIA 5Y8140 T2
08:30 / 08:30 DON MUANG FD642 T2
08:40 / 08:40 HO CHI MINH BL6006 T1
08:45 / 08:45 BANGKOK 8K528 T2
08:45 / 08:45 SHENZHEN ZH8013 T2
08:50 / 08:50 HONG KONG UO550 T2
08:55 / 08:55 INCHEON VJ963 T2
09:05 / 09:05 DA NANG QH102 T1
09:10 / 09:10 HO CHI MINH VJ122 T1
09:15 / 09:15 HO CHI MINH VN240 T1
09:30 / 09:30 HO CHI MINH QH204 T1
09:35 / 09:35 HO CHI MINH BL6030 T1
09:35 / 09:35 TAIPEI VN579 T2
09:35 / 09:35 BANGKOK WE560 T2
09:40 / 09:40 DA NANG VJ506 T1
09:45 / 09:45 HONG KONG CX741 T2
09:50 / 09:50 DA LAT VJ404 T1
09:50 / 09:50 DA NANG VN158 T1
09:55 / 09:55 DA LAT VJ402 T1
09:55 / 09:55 VINH VN1716 T1
10:00 / 10:00 PHU QUOC VJ450 T1
10:00 / 10:00 QUI NHON VJ430 T1
10:10 / 10:10 TAIPEI JX715 T2
10:15 / 10:15 HO CHI MINH VN208 T1
10:20 / 10:20 MUAN BL6601 T2
10:20 / 10:20 B. MA THUOT VJ492 T1
10:25 / 10:25 PLEIKU VN1614 T1
10:25 / 10:25 KAOHSIUNG VN587 T2
10:30 / 10:30 HO CHI MINH VJ124 T1
10:30 / 10:30 BUSAN VJ981 T2
10:35 / 10:35 TAIPEI CI791 T2
10:45 / 10:45 GUANGZHOU CZ3049 T2
10:55 / 10:55 INCHEON KE441 T2
11:05 / 11:05 TAIPEI BR397 T2
11:15 / 11:15 PHU QUOC VJ452 T1
11:15 / 11:15 DA NANG VU638 T1
11:20 / 11:20 CAM RANH QH1414 T1
11:20 / 11:20 HO CHI MINH VN244 T1
11:25 / 11:25 SINGAPORE SQ192 T2
11:40 / 11:40 DA NANG VN166 T1
11:45 / 11:45 DA NANG QH104 T1
11:55 / 11:55 HO CHI MINH VJ128 T1
12:10 / 12:10 KUALA LUMPUR MH752 T2
12:15 / 12:15 DA NANG VJ508 T1
12:15 / 12:15 HO CHI MINH VN210 T1
12:20 / 12:20 OSAKA VJ939 T2
12:20 / 12:20 HO CHI MINH VJ130 T1
12:20 / 12:20 DA NANG VN162 T1
12:25 / 12:25 CAN THO VN1200 T1
12:30 / 12:30 INCHEON VN417 T2
12:50 / 12:50 NAGOYA VJ921 T2
12:50 / 12:50 HO CHI MINH QH224 T1
12:55 / 12:55 PHU QUOC QH1622 T1
13:00 / 13:00 QUI NHON QH1212 T1
13:05 / 13:05 NARITA VJ933 T2
13:10 / 13:10 HO CHI MINH VJ132 T1
13:10 / 13:10 BUSAN VN427 T2
13:10 / 13:10 INCHEON OZ729 T2
13:15 / 13:15 DUBAI, U. A. EMIRATES EK394 T2
13:15 / 13:15 HO CHI MINH VN246 T1
13:25 / 13:25 INCHEON QH451 T2
13:30 / 13:30 NAGOYA VN347 T2
13:35 / 13:35 INCHEON VJ961 T2
13:35 / 13:35 NARITA VN311 T2
13:40 / 13:40 NARITA QH413 T2
13:40 / 13:40 OSAKA VN331 T2
13:45 / 13:45 DA NANG QH114 T1
13:45 / 13:45 XIAMEN, P. R. CHINA MF869 T2
13:45 / 13:45 DOHA, QATAR QR976 T2
13:55 / 13:55 DA NANG VJ512 T1
14:00 / 14:00 BANGKOK VN610 T2
14:00 / 14:00 HUE VN1542 T1
14:10 / 14:10 TAIPEI VJ941 T2
14:10 / 14:10 HO CHI MINH TH9314 T1
14:15 / 14:15 KUALA LUMPUR OD571 T2
14:15 / 14:15 HO CHI MINH VN212 T1
14:20 / 14:20 CON DAO QH1034 T1
14:20 / 14:20 DA NANG VN184 T1
14:35 / 14:35 BANGKOK VJ906 T2
14:35 / 14:35 CAM RANH QH1418 T1
14:40 / 14:40 HO CHI MINH VJ134 T1
14:40 / 14:40 CAM RANH VN1556 T1
14:45 / 14:45 HUE VJ566 T1
14:45 / 14:45 PHU QUOC VN1232 T1
14:45 / 14:45 GUANGZHOU CZ8315 T2
14:50 / 14:50 CHIANG MAI FD870 T2
15:00 / 15:00 PHU QUOC VJ456 T1
15:00 / 15:00 KUALA LUMPUR AK512 T2
15:10 / 15:10 DA NANG VN174 T1
15:15 / 15:15 HO CHI MINH VN248 T1
15:20 / 15:20 CAN THO VJ464 T1
15:20 / 15:20 ISTANBUL TK164 T2
15:25 / 15:25 DA LAT VJ406 T1
15:30 / 15:30 HO CHI MINH VJ136 T1
15:30 / 15:30 HO CHI MINH QH242 T1
15:30 / 15:30 VIENTIANE QV311 T2
15:40 / 15:40 SINGAPORE VN660 T2
15:45 / 15:45 LIJIANG CITY, CHINA QH801 T2
15:45 / 15:45 HONG KONG VN593 T2
15:45 / 15:45 SHENZHEN CZ8469 T2
15:50 / 15:50 BANGKOK VJ902 T2
15:55 / 15:55 BANGKOK TK6217 T2
16:05 / 16:05 CAN THO VN1202 T1
16:05 / 16:05 DA LAT VN1574 T1
16:10 / 16:10 HO CHI MINH VN7224 T1
16:15 / 16:15 HO CHI MINH VN214 T1
16:20 / 16:20 DA NANG VJ520 T1
16:25 / 16:25 BANGKOK BL6822 T2
16:25 / 16:25 CAM RANH VJ772 T1
16:25 / 16:25 TAIPEI JX717 T2
16:30 / 16:30 DA LAT VJ414 T1
16:45 / 16:45 HA LONG HAI602 T1
16:45 / 16:45 DA NANG VN188 T1
16:50 / 16:50 TAIPEI CI793 T2
16:50 / 16:50 TAIPEI BR385 T2
16:55 / 16:55 HO CHI MINH VJ138 T1
17:10 / 17:10 SIEM REAP K6852 T2
17:15 / 17:15 QUI NHON VN1624 T1
17:25 / 17:25 SINGAPORE VJ916 T2
17:25 / 17:25 DENPASAR BALI, INDONESIA VJ900 T2
17:30 / 17:30 PHU QUOC QH1624 T1
17:30 / 17:30 GUANGZHOU VN507 T2
17:35 / 17:35 SINGAPORE SQ194 T2
17:40 / 17:40 HO CHI MINH VJ140 T1
17:50 / 17:50 CAM RANH VN1562 T1
17:55 / 17:55 HO CHI MINH QH254 T1
17:55 / 17:55 DOHA, QATAR QR8952 T2
17:55 / 17:55 BANGKOK VN614 T2
18:00 / 18:00 DA NANG VN168 T1
18:00 / 18:00 HONG KONG CX743 T2
18:10 / 18:10 TAIPEI CI6885 T2
18:15 / 18:15 HO CHI MINH VN250 T1
18:15 / 18:15 TUY HOA VN1650 T1
18:20 / 18:20 RIYADH, SAUDI ARABIA CV7956 T2
18:20 / 18:20 CHU LAI VN1640 T1
18:25 / 18:25 CAM RANH VJ780 T1
18:25 / 18:25 CAM RANH VJ778 T1
18:30 / 18:30 CAM RANH QH1416 T1
18:30 / 18:30 LUANG PRABANG QV313 T2
18:30 / 18:30 SINGAPORE VN662 T2
18:30 / 18:30 SHANGHAI VN531 T2
18:35 / 18:35 PLEIKU QH1602 T1
18:35 / 18:35 PHNOM PENH K6850 T2
18:40 / 18:40 BEIJING VN513 T2
18:45 / 18:45 HO CHI MINH VN216 T1
18:50 / 18:50 CAN THO VJ468 T1
18:55 / 18:55 CON DAO QH1032 T1
18:55 / 18:55 BANGKOK QH324 T2
19:00 / 19:00 HO CHI MINH CHN77999 T1
19:10 / 19:10 DA NANG QH144 T1
19:10 / 19:10 DA LAT QH1424 T1
19:15 / 19:15 DA NANG VN172 T1
19:15 / 19:15 HO CHI MINH VN254 T1
19:30 / 19:30 CHONGQING, P. R. CHINA CX3248 T2
19:30 / 19:30 VINH VN1718 T1
19:35 / 19:35 HO CHI MINH VJ144 T1
19:40 / 19:40 BANGKOK WE564 T2
19:45 / 19:45 PLEIKU VJ426 T1
19:50 / 19:50 SIEM REAP VN836 T2
19:55 / 19:55 HANEDA/TOKYO VN385 T2
20:05 / 20:05 NARITA VJ935 T2
20:05 / 20:05 DONG HOI QH1242 T1
20:10 / 20:10 HO CHI MINH VJ150 T1
20:15 / 20:15 HO CHI MINH VN218 T1
20:20 / 20:20 HO CHI MINH QH240 T1
20:20 / 20:20 DON MUANG FD644 T2
20:25 / 20:25 BANGKOK VJ904 T2
20:25 / 20:25 HUE VN1544 T1
20:30 / 20:30 QUI NHON QH1216 T1
20:30 / 20:30 INCHEON VN415 T2
20:35 / 20:35 DA NANG BL6094 T1
20:35 / 20:35 CAM RANH QH7414 T1
20:40 / 20:40 B. MA THUOT VJ494 T1
20:45 / 20:45 HO CHI MINH VJ152 T1
20:45 / 20:45 HO CHI MINH QH244 T1
20:45 / 20:45 DA NANG VN170 T1
20:55 / 20:55 TAIPEI VJ943 T2
20:55 / 20:55 BANGKOK VN618 T2
21:00 / 21:00 HONG KONG RH317 T2
21:00 / 21:00 KOLKATA, INDIA 6E8961 T2
21:05 / 21:05 DONG HOI VN1590 T1
21:15 / 21:15 VIENTIANE VN920 T2
21:15 / 21:15 HO CHI MINH VN258 T1
21:25 / 21:25 KAOHSIUNG VJ947 T2
21:25 / 21:25 B. MA THUOT QH1404 T1
21:35 / 21:35 ABU DHABI, U. A. EMIRATES EY971 T2
21:40 / 21:40 BANGKOK VU136 T2
21:40 / 21:40 CAN THO VN1206 T1
21:45 / 21:45 DENPASAR BALI, INDONESIA VJ998 T2
21:45 / 21:45 MELBOURNE VN778 T2
21:45 / 21:45 MACAU NX982 T2
21:50 / 21:50 HUE QH1202 T1
21:50 / 21:50 NARITA JL751 T2
21:50 / 21:50 INCHEON KE455 T2
21:55 / 21:55 KUWAIT, KUWAIT TK6564 T2
22:00 / 22:00 CHING CHUANKANG VJ949 T2
22:00 / 22:00 INCHEON OZ733 T2
22:00 / 22:00 DELHI, INDIA 5Y8138 T2
22:10 / 22:10 DA NANG VJ524 T1
22:15 / 22:15 NARITA NH897 T2
22:15 / 22:15 HO CHI MINH VN220 T1
22:20 / 22:20 HO CHI MINH VJ156 T1
22:20 / 22:20 HO CHI MINH VJ158 T1
22:30 / 22:30 SIEM REAP VN842 T2
22:35 / 22:35 KUALA LUMPUR VN680 T2
22:50 / 22:50 HO CHI MINH QH278 T1
23:00 / 23:00 Irkutsk,IrkutskOBLAST, RUSSIA IO894 T2
23:10 / 23:10 B. MA THUOT VN1602 T1
23:15 / 23:15 CAN THO QH1432 T1
23:15 / 23:15 GUANGZHOU CZ371 T2
23:15 / 23:15 HO CHI MINH VN260 T1
23:35 / 23:35 SINGAPORE OZ385 T2
23:45 / 23:45 INCHEON 7C2803 T2
Copyright @ 2020 Noibai International Airport. All Rights Reserved.
Lên đầu trang