• TÌM KIẾM
Kế hoạch/Dự kiến Nơi đến Hãng Chuyến bay Nhà ga Trạng thái
00:05 / 00:05 LONDON,ENGLAND QH93 T2 Departed
00:20 / 00:20 NARITA VN310 T2 Departed
00:20 / 00:40 NAGOYA VN346 T2 Departed
00:25 / 00:25 NARITA NH1918 T2 Departed
00:30 / 00:30 NARITA VJ932 T2 Departed
00:30 / 00:30 NARITA QH412 T2 Departed
00:30 / 00:30 OSAKA VN330 T2 Departed
00:45 / 00:45 YANGYANG, REPUBLIC OF KOREA 4V252 T2 Departed
00:55 / 02:00 NAGOYA VJ920 T2 Departed
01:00 / 01:00 BUSAN VJ982 T2 Departed
01:05 / 01:05 DUBAI, U. A. EMIRATES EK395 T2 Departed
01:05 / 01:05 BUSAN VN426 T2 Departed
01:15 / 01:40 DOHA, QATAR QR8955 T2 Departed
01:20 / 01:20 OSAKA VJ938 T2 Departed
01:25 / 01:25 NARITA NH8448 T2 Departed
01:50 / 01:50 INCHEON VJ960 T2 Departed
02:00 / 02:00 SHENZHEN ZH9088 T2 Departed
02:45 / 02:45 HONG KONG OZ954 T2 Departed
03:00 / 03:00 DELHI, INDIA KE9575 T2 Departed
03:05 / 03:00 INCHEON QH450 T2 Departed
03:10 / 03:10 KOLKATA, INDIA 6E1632 T2 Departed
03:55 / 04:20 INCHEON 7C9206 T2 Departed
04:20 / 04:20 INCHEON KE362 T2 Departed
05:00 / 05:00 HO CHI MINH VN205 T1 Departed
05:10 / 05:10 HO CHI MINH VJ199 T1 Departed
05:30 / 05:30 DA NANG QH101 T1 Departed
05:35 / 05:35 DA LAT VJ403 T1 Departed
05:35 / 05:35 CON DAO QH1033 T1 Departed
05:35 / 05:35 HO CHI MINH QH201 T1 Departed
05:50 / 05:50 DA NANG VN157 T1 Departed
05:55 / 05:55 HUE VJ565 T1 Departed
06:00 / 06:00 HO CHI MINH VJ121 T1 Departed
06:00 / 06:00 HO CHI MINH VN243 T1 Departed
06:05 / 06:05 QUI NHON VJ435 T1 Departed
06:10 / 06:10 CAN THO VJ463 T1 Departed
06:15 / 06:15 INCHEON OZ390 T2 Departed
06:15 / 06:15 B. MA THUOT VJ491 T1 Departed
06:15 / 06:15 PLEIKU VN1615 T1 Departed
06:20 / 06:20 HO CHI MINH BL6025 T1 Departed
06:30 / 08:50 PHU QUOC VJ451 T1 Departed
06:35 / 06:35 CAM RANH QH1413 T1 Departed
06:45 / 06:45 TUY HOA QH1261 T1 Departed
07:00 / 07:00 HO CHI MINH VJ123 T1 Departed
07:00 / 07:30 HO CHI MINH VN207 T1 Departed
07:05 / 07:05 CAM RANH VN1553 T1 Departed
07:05 / 07:05 QUI NHON VN1623 T1 Departed
07:10 / 07:10 RACH GIA QH1671 T1 Departed
07:10 / 07:10 CAN THO VN1201 T1 Departed
07:15 / 07:15 TAIPEI VJ940 T2 Departed
07:20 / 07:20 HO CHI MINH QH203 T1 Departed
07:20 / 07:20 VINH VN1715 T1 Departed
07:25 / 07:25 CON DAO QH1035 T1 Departed
07:25 / 07:25 HUE QH1203 T1 Departed
07:25 / 07:25 DA NANG VU635 T1 Departed
07:30 / 07:30 PLEIKU VJ421 T1 Departed
07:35 / 07:35 DA LAT QH1421 T1 Departed
07:35 / 07:35 PHU QUOC VN1235 T1 Departed
07:40 / 07:40 SINGAPORE VN661 T2 Departed
07:50 / 07:50 PHU QUOC QH1621 T1 Departed
07:55 / 07:55 NARITA VJ934 T2 Departed
08:00 / 08:00 HANEDA/TOKYO VN384 T2 Departed
08:05 / 08:05 HO CHI MINH VN245 T1 Departed
08:05 / 08:05 DA NANG VN165 T1 Departed
08:10 / 08:10 HO CHI MINH VJ125 T1 Departed
08:10 / 08:10 DA LAT VN1573 T1 Departed
08:15 / 08:15 DA NANG QH103 T1 Departed
08:30 / 08:30 CAN THO VJ461 T1 Departed
08:35 / 07:30 DOHA, QATAR QR8985 T2 Departed
08:35 / 08:41 MANILA 5J745 T2 Departed
08:40 / 08:40 DA NANG VN161 T1 Departed
08:45 / 09:30 QUI NHON QH1213 T1 Departed
08:50 / 08:50 BANGKOK VN611 T2 Departed
08:55 / 08:55 KUALA LUMPUR AK517 T2 Departed
09:00 / 09:00 HO CHI MINH VN209 T1 Departed
09:00 / 09:15 DON MUANG FD643 T2 Departed
09:20 / 09:20 HA LONG HAI601 T1 Departed
09:25 / 09:25 HO CHI MINH BL6009 T1 Departed
09:30 / 09:30 VIENTIANE VN921 T2 Departed
09:35 / 09:35 PHU QUOC VN1233 T1 Departed
09:40 / 09:40 HO CHI MINH VJ129 T1 Departed
09:50 / 10:20 CAM RANH QH1417 T1 Departed
09:50 / 10:20 CAM RANH VN1557 T1 Departed
10:00 / 10:00 BEIJING VN512 T2 Departed
10:00 / 10:00 HO CHI MINH VN247 T1 Departed
10:05 / 10:05 SHANGHAI VN530 T2 Departed
10:05 / 10:20 CAM RANH VJ781 T1 Departed
10:10 / 10:10 HO CHI MINH VJ131 T1 Departed
10:15 / 10:15 DA NANG VJ503 T1 Departed
10:15 / 10:15 DENPASAR BALI, INDONESIA VJ997 T2 Departed
10:15 / 10:15 PHU QUOC VJ457 T1 Departed
10:15 / 10:15 HONG KONG 5Y8373 T2 Departed
10:20 / 10:20 INCHEON VN414 T2 Departed
10:25 / 10:25 CAN THO VN1203 T1 Departed
10:30 / 10:30 PHU QUOC VJ453 T1 Departed
10:30 / 10:30 HUE VN1543 T1 Departed
10:30 / 11:30 SINGAPORE VJ915 T2 Departed
10:35 / 10:35 DA NANG VJ505 T1 Departed
10:35 / 10:35 BANGKOK WE561 T2 Departed
10:45 / 10:45 HO CHI MINH QH211 T1 Departed
10:50 / 10:50 DA NANG VN183 T1 Departed
10:50 / 11:10 HONG KONG CX740 T2 Departed
11:00 / 11:00 HO CHI MINH VN211 T1 Departed
11:05 / 11:05 DA LAT VN1575 T1 Departed
11:10 / 11:10 BANGKOK VJ901 T2 Departed
11:10 / 11:10 CON DAO QH1037 T1 Departed
11:10 / 11:10 TAIPEI JX716 T2 Departed
11:20 / 11:20 BANGKOK BL6823 T2 Departed
11:30 / 11:30 CAM RANH VJ779 T1 Departed
11:35 / 11:35 DA NANG VJ507 T1 Departed
11:35 / 11:35 TAIPEI CI792 T2 Departed
11:45 / 11:45 HONG KONG VN592 T2 Departed
11:50 / 11:50 TAIPEI QH510 T2 Departed
11:50 / 12:35 BANGKOK VU137 T2 Departed
11:55 / 11:55 DA NANG QH117 T1 Departed
12:00 / 12:00 HO CHI MINH VN251 T1 Departed
12:05 / 12:45 TAIPEI BR398 T2 Departed
12:15 / 12:15 PHU QUOC VJ459 T1 Departed
12:15 / 12:20 INCHEON KE442 T2 Departed
12:20 / 12:20 DA NANG VN173 T1 Departed
12:25 / 12:25 TAIPEI VN578 T2 Departed
12:30 / 12:30 HO CHI MINH VJ133 T1 Departed
12:35 / 12:35 BANGKOK VN615 T2 Departed
12:35 / 12:40 SINGAPORE SQ191 T2 Departed
12:45 / 12:45 HO CHI MINH QH241 T1 Departed
12:50 / 12:50 QUI NHON VJ433 T1 Departed
12:50 / 12:50 CAM RANH QH1415 T1 Departed
12:55 / 12:55 HUE VJ567 T1 Departed
12:55 / 12:55 QUI NHON QH1215 T1 Departed
13:00 / 13:00 HO CHI MINH VN213 T1 Departed
13:00 / 13:00 KUALA LUMPUR MH753 T2 Departed
13:00 / 13:20 DA LAT VJ401 T1 Departed
13:05 / 13:25 DA NANG VJ511 T1 Departed
13:10 / 13:10 DA NANG VN167 T1 Departed
13:15 / 13:15 PHU QUOC VN1239 T1 Departed
13:20 / 13:20 QUI NHON VN1625 T1 Departed
13:20 / 14:00 HO CHI MINH VJ135 T1 Departed
13:25 / 13:25 CAM RANH VN1563 T1 Departed
13:30 / 13:30 HO CHI MINH BL6031 T1 Departed
13:30 / 13:30 BANGKOK QH323 T2 Departed
13:30 / 13:30 TUY HOA VN1651 T1 Departed
13:35 / 13:35 DIEN BIEN QH1692 T1 Departed
13:40 / 13:40 CON DAO QH1031 T1 Departed
13:40 / 13:40 CHU LAI VN1641 T1 Departed
13:45 / 13:45 PHU QUOC QH1623 T1 Departed
13:45 / 14:00 HO CHI MINH VJ137 T1 Departed
14:00 / 14:00 HO CHI MINH VN253 T1 Departed
14:05 / 14:05 TAIPEI VJ942 T2 Departed
14:15 / 14:40 HO CHI MINH VJ127 T1 Departed
14:25 / 14:25 DA LAT VJ407 T1 Departed
14:30 / 14:30 DA LAT QH1423 T1 Departed
14:35 / 14:35 HO CHI MINH QH245 T1 Departed
14:45 / 15:05 PHU QUOC VJ499 T1 Departed
14:50 / 14:50 DA NANG VJ513 T1 Departed
14:55 / 14:55 DA NANG QH115 T1 Departed
14:55 / 14:55 KUALA LUMPUR VN681 T2 Departed
15:00 / 15:00 HO CHI MINH VN215 T1 Departed
15:05 / 15:05 HO CHI MINH VJ141 T1 Departed
15:10 / 15:10 DA NANG VN171 T1 Departed
15:20 / 15:20 PHU QUOC QH1625 T1
15:20 / 15:20 CHIANG MAI, THAILAND FD871 T2
15:30 / 15:30 KUALA LUMPUR AK513 T2
15:30 / 15:30 SIEM REAP VN837 T2
15:35 / 15:35 HO CHI MINH VJ143 T1
15:40 / 15:40 KAOHSIUNG VJ946 T2
15:40 / 15:40 CHING CHUANKANG VJ948 T2
15:45 / 15:45 PLEIKU QH1601 T1
15:45 / 15:45 GUANGZHOU CZ8316 T2
15:55 / 15:55 DA LAT VN1577 T1
16:00 / 16:00 BANGKOK VJ903 T2
16:00 / 16:00 HO CHI MINH VN255 T1
16:00 / 16:00 SHENZHEN CHVDA1509 T2
16:00 / 16:40 PLEIKU VJ425 T1
16:05 / 16:25 HO CHI MINH BL6015 T1
16:10 / 16:10 BANGKOK VN619 T2
16:20 / 16:20 CAM RANH VJ783 T1
16:20 / 16:20 VIENTIANE QV312 T2
16:25 / 16:25 CAN THO VN1207 T1
16:30 / 16:30 HO CHI MINH VJ147 T1
16:35 / 16:35 CAM RANH VJ785 T1
16:35 / 16:35 HUE VN1545 T1
16:40 / 16:40 CAN THO QH1435 T1
16:40 / 16:40 CAM RANH VN1565 T1
16:45 / 16:45 DA NANG VN169 T1
16:50 / 16:50 DONG HOI QH1241 T1
16:55 / 16:55 HONG KONG 5Y8642 T2
16:55 / 16:55 VINH VN1717 T1
16:55 / 17:25 HO CHI MINH VJ145 T1
17:00 / 17:00 HO CHI MINH VN217 T1
17:20 / 17:20 DA NANG BL6093 T1
17:25 / 17:25 DA NANG VJ517 T1
17:30 / 17:30 PHU QUOC QH1627 T1
17:45 / 17:45 DONG HOI VN1591 T1
17:50 / 17:50 CAM RANH VJ773 T1
17:50 / 17:50 B. MA THUOT VJ493 T1
17:50 / 17:50 CAN THO QH1431 T1
17:50 / 17:50 TAIPEI CI794 T2
17:55 / 17:55 DA NANG VU639 T1
17:55 / 17:55 HO CHI MINH QH255 T1
18:00 / 18:00 TAIPEI BR386 T2
18:05 / 18:05 HO CHI MINH VN259 T1
18:10 / 18:10 HO CHI MINH VJ149 T1
18:15 / 18:15 KAOHSIUNG VN586 T2
18:25 / 19:20 DA LAT VJ409 T1
18:30 / 18:30 SINGAPORE SQ193 T2
18:30 / 18:30 HO CHI MINH VN265 T1
18:35 / 18:35 HUE QH1201 T1
18:40 / 18:40 DA NANG VN177 T1
18:40 / 18:40 B. MA THUOT VN1603 T1
18:45 / 18:45 HO CHI MINH BL6039 T1
18:45 / 18:45 SIEM REAP K6853 T2
18:55 / 18:55 DA NANG VN187 T1
19:00 / 19:00 HO CHI MINH VN219 T1
19:00 / 19:00 TAIPEI CI6886 T2
19:05 / 19:05 DELHI, INDIA VN971 T2
19:10 / 19:10 LUANG PRABANG QV314 T2
19:20 / 19:20 DA NANG QH145 T1
19:20 / 19:20 DA NANG VN155 T1
19:25 / 19:25 AHMEDABAD, INDIA VJ1925 T2
19:30 / 19:30 B. MA THUOT QH1403 T1
19:30 / 19:30 DOHA, QATAR QR977 T2
19:35 / 19:35 CAN THO VJ467 T1
19:45 / 19:45 PHNOM PENH K6851 T2
19:50 / 19:50 HONG KONG CV7956 T2
19:55 / 19:55 PHU QUOC QH1629 T1
19:55 / 19:55 DOHA, QATAR QR8953 T2
19:55 / 19:55 DA NANG QH143 T1
20:00 / 20:00 HO CHI MINH QH251 T1
20:00 / 20:00 HO CHI MINH VN263 T1
20:20 / 20:20 HO CHI MINH QH289 T1
20:20 / 20:20 HO CHI MINH QH291 T1
20:25 / 20:25 HO CHI MINH VJ151 T1
20:30 / 20:30 HO CHI MINH VN271 T1
20:40 / 20:40 HO CHI MINH VJ155 T1
20:40 / 20:40 BANGKOK WE565 T2
20:50 / 21:20 DON MUANG FD645 T2
20:55 / 20:55 HO CHI MINH VU787 T1
21:00 / 21:00 HO CHI MINH BL6019 T1
21:00 / 21:00 HO CHI MINH VN221 T1
21:05 / 21:05 DA NANG VJ523 T1
21:10 / 21:10 HO CHI MINH BL6021 T1
21:10 / 21:10 HO CHI MINH VJ153 T1
21:15 / 21:15 DA NANG VN181 T1
21:15 / 21:15 DELHI, INDIA CHSEJ7263 T2
21:20 / 21:20 HO CHI MINH QH281 T1
21:55 / 21:55 HO CHI MINH QH285 T1
22:00 / 22:00 HO CHI MINH VN267 T1
22:00 / 22:00 DELHI, INDIA CHPRX702 T2
22:25 / 22:25 HO CHI MINH VJ161 T1
22:30 / 22:30 HONG KONG RH318 T2
22:35 / 22:35 ISTANBUL TK165 T2
22:45 / 22:45 HO CHI MINH VJ159 T1
22:50 / 22:50 HO CHI MINH VJ163 T1
22:55 / 23:20 PARIS VN19 T2
23:00 / 23:00 ADDIS ABABA , ETHIOPIA ET3729 T2
23:00 / 23:00 HO CHI MINH VJ165 T1
23:10 / 23:10 INCHEON KE456 T2
23:15 / 23:15 MACAU NX897 T2
23:20 / 23:20 INCHEON VJ962 T2
23:20 / 23:20 NARITA JL752 T2
23:30 / 23:30 INCHEON OZ734 T2
23:35 / 23:35 INCHEON VN416 T2
23:35 / 23:35 NARITA NH898 T2
Copyright @ 2020 Noibai International Airport. All Rights Reserved.
Lên đầu trang