• TÌM KIẾM
Kế hoạch/Dự kiến Nơi đến Hãng Chuyến bay Nhà ga Trạng thái
00:10 / 00:10 NARITA QH412 T2 Departed
00:20 / 00:30 BUSAN VN426 T2 Departed
00:25 / 00:25 NARITA NH898 T2 Departed
00:30 / 00:30 NARITA VN310 T2 Departed
00:40 / 00:40 OSAKA VN330 T2 Departed
00:55 / 00:55 NARITA VJ932 T2 Departed
01:00 / 01:00 BUSAN VJ982 T2 Departed
01:05 / 01:05 DUBAI, U. A. EMIRATES EK395 T2 Departed
01:25 / 01:25 NARITA NH8448 T2 Departed
01:35 / 01:35 NAGOYA VJ928 T2 Departed
01:40 / 01:40 OSAKA VJ938 T2 Departed
01:45 / 01:45 INCHEON VJ960 T2 Departed
02:50 / 02:50 GUANGZHOU CZ5024 T2 Departed
03:00 / 03:00 INCHEON QH450 T2 Departed
03:10 / 03:10 KOLKATA, INDIA 6E1379 T2 Departed
03:15 / 03:15 CHONGQING, P. R. CHINA OZ956 T2 Departed
03:55 / 04:30 INCHEON 7C9206 T2 Departed
04:20 / 04:20 INCHEON KE362 T2 Departed
04:20 / 04:20 INCHEON OZ390 T2 Departed
04:30 / 04:30 DELHI, INDIA KE9575 T2 Departed
04:40 / 04:40 ABU DHABI, U. A. EMIRATES EY972 T2 Departed
05:00 / 05:00 HO CHI MINH VJ173 T1 Departed
05:00 / 05:00 HO CHI MINH VN205 T1 Departed
05:05 / 05:30 INCHEON KJ512 T2 Departed
05:15 / 05:45 INCHEON KJ5144 T2 Departed
05:20 / 05:20 HO CHI MINH VJ133 T1 Departed
05:25 / 05:25 DA NANG QH101 T1 Departed
05:25 / 05:25 HO CHI MINH QH201 T1 Departed
05:35 / 05:35 CON DAO QH1033 T1 Departed
05:50 / 05:50 DA NANG VN155 T1 Departed
06:00 / 06:00 HO CHI MINH BL6015 T1 Departed
06:00 / 06:00 HO CHI MINH VN243 T1 Departed
06:05 / 06:05 HO CHI MINH VJ135 T1 Departed
06:10 / 06:10 B. MA THUOT VN1603 T1 Departed
06:20 / 06:20 CAN THO VN1201 T1 Departed
06:25 / 06:25 DA LAT VJ403 T1 Departed
06:30 / 06:30 SELETAR-SINGAPORE, SINGAPORE CHN694GS T2 Departed
06:35 / 06:35 CHU LAI VN1641 T1 Departed
06:40 / 06:40 HUE VJ569 T1 Departed
06:45 / 06:45 BANGKOK FX6001 T2 Departed
06:45 / 06:45 TUY HOA QH1261 T1 Departed
06:50 / 06:50 PHU QUOC VN1233 T1 Departed
06:55 / 06:55 DA NANG VN157 T1 Departed
07:00 / 07:00 HO CHI MINH VJ137 T1 Departed
07:00 / 07:00 HO CHI MINH VN207 T1 Departed
07:10 / 07:10 PHU QUOC QH1621 T1 Departed
07:15 / 07:15 INCHEON CHWGN7224 T2 Departed
07:15 / 07:15 VINH VN7715 T1 Departed
07:20 / 07:20 B. MA THUOT VJ491 T1 Departed
07:20 / 07:20 HO CHI MINH QH203 T1 Departed
07:25 / 07:25 CON DAO QH1035 T1 Departed
07:30 / 07:30 PHU QUOC VJ455 T1 Departed
07:30 / 07:30 DA NANG VN161 T1 Departed
07:35 / 07:35 DA LAT QH1421 T1 Departed
07:40 / 07:40 RACH GIA QH1671 T1 Departed
07:40 / 07:40 DA NANG VU635 T1 Departed
07:55 / 07:55 PLEIKU VN1615 T1 Departed
08:00 / 08:00 DA LAT VN1573 T1 Departed
08:00 / 09:00 HO CHI MINH VN245 T1 Departed
08:05 / 08:05 HO CHI MINH VJ131 T1 Departed
08:10 / 08:10 SINGAPORE VN661 T2 Departed
08:15 / 08:15 DA NANG QH103 T1 Departed
08:25 / 08:25 MANILA 5J745 T2 Departed
08:25 / 09:00 HUE VN1543 T1 Departed
08:35 / 08:35 HANEDA/TOKYO VN384 T2 Departed
08:40 / 08:40 CAN THO VJ461 T1 Departed
08:50 / 08:50 QUI NHON QH1213 T1 Departed
09:00 / 09:00 KUALA LUMPUR AK517 T2 Departed
09:00 / 09:00 HO CHI MINH VN209 T1 Departed
09:10 / 09:10 HO CHI MINH VJ121 T1 Departed
09:15 / 09:15 DON MUANG FD643 T2 Departed
09:20 / 09:20 BANGKOK VN611 T2 Departed
09:25 / 09:25 VIENTIANE VN921 T2 Departed
09:25 / 09:25 PHU QUOC VN1235 T1 Departed
09:30 / 09:30 DA NANG VJ517 T1 Departed
09:30 / 11:13 HONG KONG 5X67 T2 Departed
09:35 / 09:35 SINGAPORE VJ915 T2 Departed
09:35 / 09:35 CAM RANH QH1413 T1 Departed
09:55 / 09:55 CAM RANH QH1417 T1 Departed
09:55 / 09:55 CAM RANH VN1557 T1 Departed
10:00 / 10:00 HO CHI MINH BL6003 T1 Departed
10:00 / 10:00 HO CHI MINH VN247 T1 Departed
10:05 / 10:05 DENPASAR BALI, INDONESIA VJ997 T2 Departed
10:10 / 10:10 HO CHI MINH VJ123 T1 Departed
10:20 / 10:20 DIEN BIEN 0V8202 T1 Departed
10:25 / 10:25 BANGKOK VJ903 T2 Departed
10:25 / 10:25 FRANKFURT, GERMANY QH73 T2 Departed
10:25 / 10:25 HONG KONG CX740 T2 Departed
10:35 / 10:35 CAM RANH VJ773 T1 Departed
10:35 / 10:35 BAHRAIN, BAHRAIN D0041 T2 Departed
10:35 / 10:35 BANGKOK WE561 T2 Departed
10:40 / 10:40 QUI NHON VN1623 T1 Departed
10:40 / 10:40 INCHEON VN414 T2 Departed
10:45 / 10:45 HO CHI MINH QH211 T1 Departed
10:45 / 10:45 DA NANG VN159 T1 Departed
11:00 / 11:00 HO CHI MINH VN211 T1 Departed
11:05 / 11:05 CAM RANH VJ785 T1 Departed
11:10 / 11:10 CON DAO QH1037 T1 Departed
11:15 / 11:15 CAN THO VN1203 T1 Departed
11:20 / 11:20 PLEIKU VJ421 T1 Departed
11:25 / 11:25 TUY HOA VN1651 T1 Departed
11:30 / 11:30 SINGAPORE TR301 T2 Departed
11:35 / 11:35 TAIPEI CI792 T2 Departed
11:40 / 11:40 DA NANG VN163 T1 Departed
11:45 / 11:45 HO CHI MINH VU755 T1 Departed
11:50 / 11:50 CAM RANH QH1415 T1 Departed
11:55 / 11:55 KAOHSIUNG VN586 T2 Departed
12:00 / 12:00 DA LAT BL6311 T1 Departed
12:00 / 12:00 HO CHI MINH VN251 T1 Departed
12:00 / 12:05 HONG KONG 5Y8646 T2 Departed
12:05 / 12:05 PHU QUOC VJ453 T1 Departed
12:05 / 12:05 CAM RANH VN1563 T1 Departed
12:10 / 12:10 DA NANG VN167 T1 Departed
12:10 / 13:35 INCHEON KE8442 T2 Departed
12:15 / 12:15 BANGKOK VJ901 T2 Departed
12:15 / 12:15 CAM RANH VJ781 T1 Departed
12:35 / 12:35 SINGAPORE SQ191 T2 Departed
12:35 / 12:35 TAIPEI BR398 T2 Departed
12:40 / 12:40 BANGKOK VN615 T2 Departed
12:45 / 12:45 PHU QUOC VN1239 T1 Departed
12:50 / 12:50 PHU QUOC QH1623 T1 Departed
12:50 / 12:50 DA NANG QH117 T1 Departed
12:55 / 12:55 HO CHI MINH QH241 T1 Departed
13:00 / 13:00 PHU QUOC VJ459 T1 Departed
13:00 / 13:00 HO CHI MINH VJ125 T1 Departed
13:00 / 13:00 KUALA LUMPUR MH753 T2 Departed
13:00 / 13:00 HO CHI MINH VN213 T1 Departed
13:05 / 13:05 DA LAT VN1575 T1 Departed
13:15 / 13:15 DA LAT VJ401 T1 Departed
13:20 / 13:20 DIEN BIEN QH1692 T1 Departed
13:25 / 13:25 BANGKOK BL6823 T2 Departed
13:30 / 13:30 INCHEON OZ730 T2 Departed
13:40 / 13:40 CON DAO QH1031 T1 Departed
13:55 / 13:55 DONG HOI VN1591 T1 Departed
14:00 / 14:00 HO CHI MINH VN253 T1 Departed
14:05 / 14:05 HO CHI MINH VJ127 T1 Departed
14:05 / 14:05 DIEN BIEN 0V8204 T1 Departed
14:20 / 14:20 HO CHI MINH VJ139 T1 Departed
14:35 / 14:35 HO CHI MINH QH245 T1 Departed
14:35 / 15:20 DA LAT QH1423 T1 Departed
14:40 / 14:40 DA LAT VJ497 T1 Departed
14:45 / 14:45 PLEIKU QH1601 T1 Departed
14:50 / 14:50 DA NANG QH115 T1 Departed
14:50 / 15:45 KUALA LUMPUR AK513 T2 Departed
14:55 / 14:55 SHANGHAI MU7334 T2 Departed
15:00 / 15:00 DA NANG VJ521 T1 Departed
15:00 / 15:00 PHU QUOC VJ457 T1 Departed
15:00 / 15:00 HO CHI MINH VN215 T1 Departed
15:00 / 15:00 SELETAR-SINGAPORE, SINGAPORE CHVNA579 T2 Departed
15:05 / 15:05 HO CHI MINH VJ159 T1 Departed
15:10 / 15:10 CAM RANH VN1567 T1 Departed
15:20 / 15:20 CHIANG MAI, THAILAND FD871 T2 Departed
15:25 / 15:25 PHU QUOC QH1625 T1 Departed
15:25 / 15:25 DA NANG VN171 T1 Departed
15:35 / 15:35 HO CHI MINH VJ161 T1 Departed
15:40 / 15:40 HO CHI MINH BL6007 T1 Departed
15:45 / 15:45 BANGKOK VN619 T2 Departed
15:55 / 15:55 HO CHI MINH VJ175 T1 Departed
16:00 / 13:10 HO CHI MINH VJ141 T1 Departed
16:00 / 16:00 DA NANG VJ513 T1 Departed
16:00 / 16:00 HO CHI MINH VN255 T1 Departed
16:05 / 15:30 HANGZHOU, P. R. CHINA O37628 T2 Departed
16:05 / 16:05 PHU QUOC VN1243 T1 Departed
16:10 / 16:10 DA NANG VN173 T1 Departed
16:15 / 16:15 QUI NHON VJ431 T1 Departed
16:15 / 16:15 QUI NHON QH1217 T1 Departed
16:15 / 16:15 HO CHI MINH VN257 T1 Departed
16:20 / 16:20 HUE VN1547 T1 Departed
16:25 / 16:25 HO CHI MINH VJ163 T1 Departed
16:25 / 16:25 B. MA THUOT VN1605 T1 Departed
16:40 / 16:40 VIENTIANE QV312 T2 Departed
16:45 / 16:45 B. MA THUOT QH1403 T1 Departed
16:45 / 16:45 DONG HOI QH1241 T1 Departed
16:55 / 16:55 CAN THO VN7207 T1 Departed
17:00 / 17:00 HO CHI MINH VN217 T1 Departed
17:05 / 17:05 SIEM REAP VN839 T2 Departed
17:10 / 17:10 VINH VN7713 T1 Departed
17:20 / 17:20 HO CHI MINH QH255 T1 Departed
17:30 / 17:30 PLEIKU VJ423 T1 Departed
17:30 / 17:30 PHU QUOC QH1627 T1 Departed
17:30 / 17:30 DA LAT VN1577 T1 Departed
17:30 / 17:30 CAM RANH VN1565 T1 Departed
17:40 / 17:40 HO CHI MINH VJ165 T1 Departed
17:45 / 17:45 HO CHI MINH VN261 T1 Departed
17:50 / 17:50 CAN THO QH1431 T1 Departed
18:00 / 18:00 CAN THO VJ463 T1 Departed
18:00 / 18:00 HO CHI MINH VN259 T1 Departed
18:00 / 18:00 TAIPEI CI6886 T2 Departed
18:05 / 18:05 HO CHI MINH VJ147 T1 Departed
18:05 / 18:05 MUMBAI, INDIA VJ907 T2 Departed
18:10 / 18:10 HO CHI MINH BL6017 T1 Departed
18:10 / 18:10 CAM RANH VJ779 T1 Departed
18:15 / 18:15 DA LAT VJ411 T1 Departed
18:20 / 18:20 TAIPEI BR386 T2 Departed
18:20 / 19:35 B. MA THUOT VJ493 T1
18:30 / 18:30 PHU QUOC QH1629 T1 Departed
18:35 / 18:35 HUE QH1201 T1 Departed
18:35 / 18:35 SINGAPORE SQ193 T2 Departed
18:40 / 18:40 TAIPEI CI794 T2 Departed
18:40 / 18:40 DA NANG VN177 T1 Departed
18:45 / 18:45 DA NANG VN175 T1 Departed
18:45 / 18:45 DELHI, INDIA VN971 T2 Departed
18:50 / 18:50 LUANG PRABANG QV314 T2 Departed
19:00 / 19:00 HO CHI MINH VN219 T1
19:05 / 19:05 HO CHI MINH QH251 T1
19:15 / 17:55 RANGOON 8M451 T2 Departed
19:20 / 19:20 DA LAT VJ405 T1 Delayed
19:20 / 19:20 HONG KONG CX742 T2
19:25 / 19:25 CAN THO VJ467 T1
19:30 / 19:30 VINH VN1717 T1
19:30 / 19:30 HO CHI MINH VN271 T1
19:40 / 19:40 DOHA, QATAR QR977 T2
19:45 / 19:45 HO CHI MINH QH247 T1
19:45 / 19:45 HO CHI MINH VN265 T1
19:50 / 19:50 DA NANG QH143 T1
20:00 / 20:00 HO CHI MINH VN263 T1
20:10 / 20:10 HO CHI MINH BL6009 T1
20:15 / 20:15 HO CHI MINH VJ143 T1
20:25 / 20:25 BANGKOK WE565 T2
20:35 / 21:05 HONG KONG CX2048 T2
20:40 / 20:40 DA NANG VN185 T1
20:45 / 20:45 DA NANG VJ511 T1
20:50 / 20:50 HO CHI MINH VJ149 T1
20:50 / 21:10 DON MUANG FD645 T2
20:50 / 21:25 HO CHI MINH VJ155 T1
20:55 / 20:55 HO CHI MINH VU787 T1
21:00 / 21:00 HO CHI MINH VJ151 T1
21:00 / 21:00 HO CHI MINH QH287 T1
21:00 / 21:00 HO CHI MINH VN221 T1
21:05 / 21:05 HO CHI MINH QH281 T1
21:20 / 21:20 HO CHI MINH BL6013 T1
22:00 / 22:00 HO CHI MINH VN267 T1
22:15 / 22:15 SUBANG- INDONESIA TH221 T2
22:25 / 22:25 HO CHI MINH VJ171 T1
22:30 / 22:30 HONG KONG RH318 T2
22:30 / 22:30 HONG KONG 8K525 T2
22:50 / 22:50 INCHEON VJ962 T2
23:00 / 23:00 INCHEON KE456 T2
23:00 / 23:00 HO CHI MINH VN223 T1
23:05 / 23:05 PARIS VN19 T2
23:10 / 23:10 HO CHI MINH VJ157 T1
23:25 / 23:25 GUANGZHOU FX6002 T2
23:30 / 23:30 FRANKFURT, GERMANY VN37 T2
23:35 / 23:35 HO CHI MINH QH283 T1
23:35 / 23:35 INCHEON VN416 T2
23:40 / 23:40 ULAN BATOR OM7758 T2
23:45 / 00:30 SHENZHEN D0042 T2 Departed
23:50 / 23:50 INCHEON OZ734 T2
23:55 / 23:55 NARITA JL752 T2
Copyright @ 2020 Noibai International Airport. All Rights Reserved.
Lên đầu trang