• TÌM KIẾM
Kế hoạch/Dự kiến Nơi đến Hãng Chuyến bay Nhà ga Trạng thái
00:15 / 00:15 NARITA JL6724 T2 Departed
00:20 / 00:20 NARITA VN310 T2 Departed
00:35 / 00:35 DUBAI, U. A. EMIRATES EK9897. T2 Departed
01:15 / 01:15 MOSCOW CHZF2078 T2 Departed
02:10 / 02:10 GUANGZHOU OZ934 T2
04:15 / 04:15 INCHEON OZ388 T2
04:20 / 04:20 INCHEON KE362 T2
04:20 / 04:20 PENANG, MALAYSIA KE373 T2
05:20 / 05:20 DELHI, INDIA TK6563 T2
05:35 / 05:35 HONG KONG CX2742 T2
05:40 / 05:40 HO CHI MINH VJ175 T1
05:50 / 05:50 CON DAO QH1031 T1
06:00 / 06:00 HO CHI MINH VN7245 T1
06:10 / 06:10 HO CHI MINH QH209 T1
06:15 / 06:15 HO CHI MINH VJ6131 T1
06:30 / 06:30 HO CHI MINH VJ127 T1
06:45 / 06:45 DOHA, QATAR QR8955 T2
06:55 / 06:55 HO CHI MINH QH203 T1
07:00 / 07:00 HO CHI MINH VN207 T1
07:00 / 07:00 HO CHI MINH VJ143 T1
07:05 / 07:05 PHU QUOC VJ459 T1
07:05 / 07:05 CHU LAI QH1231 T1
07:10 / 07:10 DA NANG VJ501 T1
07:15 / 07:15 B. MA THUOT VJ491 T1
07:20 / 07:20 DA LAT QH1421 T1
07:25 / 07:25 HO CHI MINH VN7205 T1
07:30 / 07:30 CAN THO VJ469 T1
07:30 / 07:30 DA NANG VN159 T1
07:35 / 07:35 B. MA THUOT QH1403 T1
07:40 / 07:40 CAM RANH VJ771 T1
07:45 / 07:45 HO CHI MINH VJ131 T1
07:45 / 07:45 PLEIKU VJ421 T1
07:50 / 07:50 PHU QUOC QH1621 T1
07:55 / 07:55 HO CHI MINH BL6005 T1
08:00 / 08:00 HO CHI MINH VN243 T1
08:00 / 08:00 B. MA THUOT VN1603 T1
08:20 / 08:20 HO CHI MINH VJ129 T1
08:20 / 08:20 HO CHI MINH QH205 T1
08:25 / 08:25 CAN THO QH1433 T1
08:30 / 08:30 CAM RANH VN7551 T1
08:30 / 08:30 DA LAT VJ405 T1
08:40 / 08:40 BANGKOK VN611 T2
08:40 / 08:40 PLEIKU VN1613 T1
08:40 / 08:40 CAN THO VN7203 T1
08:45 / 08:45 BANGKOK FX6001 T2
09:00 / 09:00 HO CHI MINH VN209 T1
09:05 / 09:05 PHU QUOC VN1233 T1
09:05 / 09:05 QUI NHON QH1213 T1
09:10 / 09:10 DA LAT VN1573 T1
09:10 / 09:10 HO CHI MINH BL6009 T1
09:20 / 09:20 HO CHI MINH VJ195 T1
09:25 / 09:25 DA NANG QH101 T1
09:40 / 09:40 DA NANG VN167 T1
09:40 / 09:40 VINH 0V8715 T1
09:45 / 09:45 HO CHI MINH VJ137 T1
10:00 / 10:00 HO CHI MINH VN251 T1
10:05 / 10:05 PHU QUOC VJ453 T1
10:15 / 10:15 PHU QUOC VN7235 T1
10:20 / 10:20 HO CHI MINH BL6007 T1
10:40 / 10:40 HO CHI MINH VJ161 T1
10:45 / 10:45 BANGKOK CV4623 T2
10:45 / 10:45 HO CHI MINH QH207 T1
10:50 / 10:50 DA LAT VN1577 T1
10:55 / 10:55 CAN THO VN1201 T1
11:00 / 11:00 HO CHI MINH VN211 T1
11:10 / 11:10 HUE VJ569 T1
11:15 / 11:15 CAM RANH QH1417 T1
11:20 / 11:20 PHU QUOC VJ455 T1
11:35 / 11:35 TAIPEI CI792 T2
11:45 / 11:45 HO CHI MINH VJ123 T1
11:55 / 11:55 HO CHI MINH BL6041 T1
12:00 / 12:00 CHU LAI VN1641 T1
12:00 / 12:00 HO CHI MINH VN257 T1
12:05 / 12:05 PHU QUOC VN1237 T1
12:15 / 12:15 PHU QUOC VJ451 T1
12:20 / 12:20 INCHEON KE480 T2
12:25 / 12:25 HUE VN1543 T1
12:25 / 12:25 QUI NHON QH1215 T1
12:30 / 12:30 NARITA N8886 T2
12:30 / 12:30 HO CHI MINH VN7247 T1
12:30 / 12:30 DA LAT VJ401 T1
12:35 / 12:35 SINGAPORE SQ191 T2
12:35 / 12:35 TAIPEI BR398 T2
12:35 / 12:35 DIEN BIEN 0V8202 T1
12:40 / 12:40 QUI NHON VN1625 T1
12:40 / 12:40 HO CHI MINH VJ121 T1
12:50 / 12:50 DA NANG VN171 T1
12:50 / 12:50 YANTAI, P. R. CHINA GI4019 T2
13:00 / 13:00 HO CHI MINH VN213 T1
13:05 / 13:05 CON DAO QH1033 T1
13:05 / 13:05 CAM RANH VJ775 T1
13:05 / 13:05 HUE QH1201 T1
13:10 / 13:10 HO CHI MINH VJ141 T1
13:35 / 13:35 DA NANG VJ525 T1
13:40 / 13:40 PLEIKU QH1601 T1
13:55 / 13:55 PHU QUOC QH1623 T1
14:00 / 14:00 HO CHI MINH VN263 T1
14:05 / 14:05 HO CHI MINH QH241 T1
14:10 / 14:10 DA NANG VN175 T1
14:15 / 14:15 B. MA THUOT QH1401 T1
14:15 / 14:15 HO CHI MINH VJ139 T1
14:20 / 14:20 CAM RANH VN1557 T1
14:20 / 14:20 DA NANG QH125 T1
14:25 / 14:25 DA NANG VJ503 T1
14:35 / 14:35 PHU QUOC VJ457 T1
14:40 / 14:40 NARITA NH898 T2
14:45 / 14:45 CAM RANH QH1415 T1
14:55 / 14:55 CAN THO VJ467 T1
15:00 / 15:00 HO CHI MINH VN215 T1
15:10 / 15:10 HO CHI MINH VJ189 T1
15:10 / 15:10 DA LAT VN7573 T1
15:35 / 15:35 DA LAT QH1423 T1
15:55 / 15:55 HO CHI MINH VJ167 T1
16:00 / 16:00 HO CHI MINH VN269 T1
16:00 / 16:00 XIAMEN, P. R. CHINA CHPCH930 T2
16:00 / 16:00 XIAMEN, P. R. CHINA CHPCH936 T2
16:05 / 16:05 HO CHI MINH BL6043 T1
16:15 / 16:15 HO CHI MINH VJ163 T1
16:20 / 16:20 DA NANG VN181 T1
16:30 / 16:30 HO CHI MINH VJ135 T1
16:40 / 16:40 HO CHI MINH QH243 T1
16:50 / 16:50 VINH VN1717 T1
17:00 / 17:00 HO CHI MINH VN217 T1
17:05 / 17:05 CAM RANH QH1413 T1
17:10 / 17:10 HO CHI MINH VJ197 T1
17:15 / 17:15 PHU QUOC VJ497 T1
17:15 / 17:15 HO CHI MINH BL6017 T1
17:20 / 17:20 DONG HOI QH1241 T1
17:35 / 17:35 HO CHI MINH QH215 T1
17:40 / 17:40 HO CHI MINH VN7219 T1
17:40 / 17:40 HO CHI MINH VJ183 T1
17:50 / 17:50 HO CHI MINH BL6027 T1
18:00 / 18:00 HO CHI MINH VN275 T1
18:00 / 18:00 ABU DHABI, U. A. EMIRATES EY972 T2
18:05 / 18:05 DA NANG VN185 T1
18:05 / 18:05 CAN THO QH1437 T1
18:15 / 18:15 DA NANG QH127 T1
18:20 / 18:20 TAIPEI BR386 T2
18:30 / 18:30 HO CHI MINH VN7249 T1
18:40 / 18:40 TAIPEI CI794 T2
18:45 / 18:45 HO CHI MINH VJ145 T1
19:00 / 19:00 HO CHI MINH VN219 T1
19:40 / 19:40 HONG KONG CX2032 T2
19:50 / 19:50 HO CHI MINH QH247 T1
20:00 / 20:00 HO CHI MINH VN283 T1
20:10 / 20:10 DA NANG QH123 T1
20:10 / 20:10 HO CHI MINH VJ155 T1
20:30 / 20:30 DELHI, INDIA CHSEJ7273 T2
20:45 / 20:45 TAIPEI CI5870 T2
20:50 / 20:50 HO CHI MINH QH285 T1
20:50 / 20:50 ISTANBUL TK6071 T2
21:00 / 21:00 HO CHI MINH VN221 T1
21:15 / 21:15 HO CHI MINH VJ173 T1
21:45 / 21:45 HO CHI MINH BL6019 T1
21:50 / 21:50 HO CHI MINH VJ151 T1
21:55 / 21:55 HO CHI MINH QH281 T1
22:00 / 22:00 HO CHI MINH VN253 T1
22:25 / 22:25 DUBAI, U. A. EMIRATES EK9853 T2
22:30 / 22:30 HONG KONG RH318 T2
22:30 / 22:30 HONG KONG 8K525 T2
22:30 / 22:30 HO CHI MINH VN261 T1
22:55 / 22:55 HO CHI MINH VJ181 T1
23:00 / 23:00 INCHEON KE680 T2
23:10 / 23:10 ZHENGZHOU, P. R. CHINA GI4114 T2
23:10 / 23:10 HO CHI MINH QH283 T1
23:15 / 23:15 GUANGZHOU FX6002 T2
23:25 / 23:25 INCHEON QH458 T2
23:30 / 23:30 HONG KONG HX529 T2
23:40 / 23:40 NARITA JL752 T2
23:50 / 23:50 INCHEON OZ734 T2
23:55 / 23:55 DUBAI, U. A. EMIRATES EK395 T2
Lên đầu trang