• TÌM KIẾM
Kế hoạch/Dự kiến Nơi đến Hãng Chuyến bay Nhà ga Trạng thái
00:20 / 00:20 NARITA VN310 T2 Departed
00:20 / 01:00 NAGOYA VN346 T2 Departed
00:30 / 00:30 NARITA VJ932.. T2 Departed
00:55 / 00:55 XIANYANG-XI AN, P. R. CHINA KE325 T2 Departed
01:20 / 01:20 OSAKA VJ938.. T2 Departed
01:40 / 01:40 NARITA NH8448 T2 Departed
01:40 / 01:40 INCHEON VJ960.. T2 Departed
02:50 / 02:50 GUANGZHOU CZ5024 T2 Departed
04:00 / 04:00 CON DAO QH1931 T1 Departed
04:05 / 04:05 BANGKOK CV4625 T2 Departed
04:15 / 04:15 HONG KONG OZ9541 T2 Departed
04:15 / 04:15 BANGKOK CHMYU3305 T2 Departed
04:20 / 04:20 INCHEON KE362 T2 Departed
04:20 / 04:20 NINGBO, P. R. CHINA VN5834 T2 Departed
04:45 / 04:45 ABU DHABI, U. A. EMIRATES EY972 T2 Departed
04:50 / 04:50 INCHEON CHMLT3035 T2 Departed
05:00 / 05:00 BARNAUL, RUSSIAN FEDERATION CHVDA6252 T2 Departed
05:00 / 05:00 HO CHI MINH VN205 T1 Departed
05:05 / 05:05 INCHEON KJ512 T2 Departed
05:15 / 05:15 CAM RANH VJ771 T1 Departed
05:30 / 05:30 PHU QUOC VJ443 T1 Departed
05:35 / 05:35 CON DAO QH1033 T1 Departed
05:40 / 05:40 HO CHI MINH QH201 T1 Departed
05:45 / 05:45 DA NANG VJ503 T1 Departed
05:50 / 05:50 HO CHI MINH VJ143 T1 Departed
05:55 / 05:55 CAM RANH VN1551 T1 Departed
05:55 / 05:55 B. MA THUOT VN1603 T1 Departed
06:00 / 06:00 HO CHI MINH VN243 T1 Departed
06:05 / 06:05 DA LAT VJ403 T1 Departed
06:05 / 06:05 HO CHI MINH VJ133 T1 Departed
06:15 / 06:15 QUI NHON VJ433 T1 Departed
06:20 / 06:20 SHENZHEN CHCSS7338 T2 Departed
06:20 / 06:20 DA NANG VN151 T1 Departed
06:20 / 06:20 PHU QUOC VN1227 T1 Departed
06:25 / 06:25 CAN THO VJ469 T1 Departed
06:25 / 06:25 DA NANG BL6075 T1 Departed
06:35 / 06:35 QUI NHON VU203 T1 Departed
06:35 / 06:35 QUI NHON VN1621 T1 Departed
06:40 / 06:40 CAM RANH QH1413 T1 Departed
06:45 / 06:45 HONG KONG OZ952 T2 Departed
06:45 / 06:45 DOHA, QATAR QR8955 T2 Departed
06:50 / 06:50 B. MA THUOT VJ491 T1 Departed
06:50 / 06:50 CHU LAI VN1641 T1 Departed
06:55 / 06:55 PLEIKU VJ421 T1 Departed
07:00 / 07:00 PHU QUOC QH1621 T1 Departed
07:00 / 07:00 HO CHI MINH VN207 T1 Departed
07:05 / 07:05 ISTANBUL CHKZU6795 T2 Departed
07:05 / 07:05 DA LAT VN1583 T1 Departed
07:10 / 07:10 DA LAT VJ413 T1 Departed
07:10 / 07:10 HUE VN1543 T1 Departed
07:15 / 07:15 CAN THO VN1201 T1 Departed
07:20 / 07:20 PHU QUOC VJ455 T1 Departed
07:25 / 07:25 DA NANG VN161 T1 Departed
07:30 / 07:30 VINH VN1715 T1 Departed
07:35 / 07:35 HO CHI MINH QH203 T1 Departed
07:40 / 07:40 CAM RANH VJ773 T1 Departed
07:40 / 07:40 DA LAT QH1421 T1 Departed
07:50 / 07:50 HO CHI MINH VJ167 T1 Departed
07:50 / 07:50 CON DAO QH1035 T1 Departed
07:55 / 07:55 DA NANG VJ505 T1 Departed
08:00 / 08:00 DA LAT VN1573 T1 Departed
08:00 / 08:00 HO CHI MINH VN245 T1 Departed
08:10 / 08:10 PHU QUOC VN1231 T1 Departed
08:15 / 08:15 NAGOYA QR8900 T2 Departed
08:15 / 08:15 DA NANG QH103 T1 Departed
08:25 / 08:25 HO CHI MINH VJ169 T1 Departed
08:35 / 08:35 SINGAPORE QH0301 T2 Departed
08:40 / 08:40 HO CHI MINH VJ131 T1 Departed
08:45 / 08:45 HO CHI MINH VJ121 T1 Departed
08:45 / 08:45 DA NANG VN163 T1 Departed
08:50 / 08:50 CAN THO VJ465 T1 Departed
08:55 / 08:55 CAM RANH VJ787 T1
09:00 / 09:00 HO CHI MINH VN209 T1
09:10 / 09:10 QUI NHON QH1213 T1
09:15 / 09:15 CAM RANH VN1553 T1
09:20 / 09:20 HO CHI MINH BL6001 T1
09:20 / 09:20 TAIPEI QH510 T2
09:25 / 09:25 BANGKOK VN615 T2
09:30 / 09:30 HO CHI MINH CHVN-A268 T1
09:35 / 09:35 SINGAPORE VJ915 T2
09:50 / 09:50 HO CHI MINH VJ123 T1
09:50 / 09:50 DA NANG BL6077 T1
09:55 / 09:55 PHU QUOC VJ451 T1
09:55 / 09:55 CAM RANH QH1417 T1
10:00 / 10:00 HO CHI MINH VN247 T1
10:05 / 10:05 HUE VJ569 T1
10:15 / 10:15 PHU QUOC VJ1445 T1
10:20 / 10:20 HO CHI MINH VU753 T1
10:20 / 10:20 DIEN BIEN 0V8202 T1
10:30 / 10:30 DA NANG VN153 T1
10:35 / 10:35 HO CHI MINH QH211 T1
10:35 / 10:35 BANGKOK TG561 T2
10:35 / 10:35 BANGKOK WE561 T2
10:40 / 10:40 HO CHI MINH VJ139 T1
10:40 / 10:40 NANNING, P. R. CHINA CHCTJ3804 T2
10:45 / 10:45 PARIS VN5021 T2
10:45 / 10:45 SHANGHAI CHDKH1662 T2
10:45 / 10:45 CAM RANH VN1557 T1
10:50 / 10:50 NANKING/NANJING, P. R. CHINA VN5728 T2
10:50 / 10:50 QUI NHON VN1623 T1
10:55 / 10:55 DA NANG BL6079 T1
10:55 / 10:55 PHU QUOC VN1233 T1
11:00 / 11:00 HO CHI MINH VN211 T1
11:05 / 11:05 CAN THO VN1203 T1
11:10 / 11:10 CON DAO QH1037 T1
11:20 / 11:20 PHU QUOC VJ453 T1
11:20 / 11:20 TUY HOA VJ449 T1
11:25 / 11:25 HO CHI MINH VJ175 T1
11:30 / 11:30 DA NANG VJ523 T1
11:30 / 11:30 PLEIKU QH1603 T1
11:35 / 11:35 TAIPEI CI792 T2
11:35 / 11:35 DA NANG VN167 T1
11:40 / 11:40 HO CHI MINH BL6009 T1
11:45 / 11:45 ISTANBUL TK6073 T2
11:45 / 11:45 HUE VN1545 T1
11:50 / 11:50 TUY HOA VN1651 T1
11:55 / 11:55 KUALA LUMPUR VN681 T2
12:00 / 12:00 PHU QUOC VJ1463 T1
12:00 / 12:00 HO CHI MINH VN251 T1
12:05 / 12:05 TAIPEI BR398 T2
12:10 / 12:10 DA NANG VU635 T1
12:10 / 12:10 PLEIKU VN1613 T1
12:15 / 12:15 BANGKOK VJ901 T2
12:20 / 12:20 DA LAT VN1575 T1
12:20 / 12:20 PHU QUOC VN1229 T1
12:25 / 12:25 CAM RANH VJ781 T1
12:35 / 12:35 QUI NHON VJ435 T1
12:35 / 12:35 CAM RANH QH1415 T1
12:35 / 12:35 DELHI, INDIA CHSEJ7263 T2
12:45 / 12:45 QUI NHON QH1215 T1
12:45 / 12:45 SINGAPORE SQ191 T2
12:55 / 12:55 HO CHI MINH VJ127 T1
13:00 / 13:00 KUALA LUMPUR MH753 T2
13:00 / 13:00 HO CHI MINH VN213 T1
13:05 / 13:05 PLEIKU QH1601 T1
13:10 / 13:10 SINGAPORE TR301 T2
13:10 / 13:10 DA NANG VN171 T1
13:15 / 13:15 DONG HOI VN1591 T1
13:20 / 13:20 DIEN BIEN QH1692 T1
13:25 / 13:25 QUI NHON VN1625 T1
13:30 / 13:30 PHU QUOC VJ457 T1
13:35 / 13:35 DA NANG VJ501 T1
13:40 / 13:40 DA LAT VJ401 T1
13:40 / 13:40 HO CHI MINH BL6023 T1
13:45 / 13:45 HO CHI MINH VJ129 T1
13:45 / 13:45 CON DAO QH1031 T1
13:50 / 13:50 DIEN BIEN 0V8204 T1
14:00 / 14:00 HO CHI MINH QH245 T1
14:00 / 14:00 TAIPEI CI6886 T2
14:00 / 14:00 HO CHI MINH VN253 T1
14:05 / 14:05 TAIPEI VJ940 T2
14:05 / 14:05 PHU QUOC QH1623 T1
14:05 / 14:05 SHENZHEN CZ8024 T2
14:10 / 14:10 HO CHI MINH VJ125 T1
14:30 / 14:30 DA NANG CHVNA999 T1
14:35 / 14:35 CAM RANH VN7911 T1
14:40 / 14:40 DA LAT VN1577 T1
14:45 / 14:45 DA NANG VJ521 T1
14:45 / 14:45 QUI NHON QH1217 T1
14:50 / 14:50 DA NANG VN189 T1
14:50 / 14:50 SHENZHEN CHHLF9804 T2
15:00 / 15:00 SOUTH KOREA CHHL8372 T2
15:00 / 15:00 HO CHI MINH VN215 T1
15:00 / 15:00 HO CHI MINH CHVNA299 T1
15:15 / 15:15 CHU LAI VJ415 T1
15:20 / 15:20 HO CHI MINH VJ161 T1
15:25 / 15:25 HO CHI MINH VJ159 T1
15:25 / 15:25 PHU QUOC QH1625 T1
15:30 / 15:30 KUALA LUMPUR AK513 T2
15:30 / 15:30 HO CHI MINH VN257 T1
15:35 / 15:35 B. MA THUOT QH1403 T1
15:45 / 15:45 DA NANG VN175 T1
15:50 / 15:50 CAM RANH VJ775 T1
15:55 / 15:55 CAM RANH BL6323 T1
15:55 / 15:55 SHANGHAI MU7334 T2
16:00 / 16:00 CAN THO VN1207 T1
16:00 / 16:00 HO CHI MINH VN255 T1
16:05 / 16:05 PHU QUOC VJ441 T1
16:10 / 16:10 DA NANG BL6081 T1
16:10 / 16:10 DA NANG VN165 T1
16:15 / 16:15 HO CHI MINH VJ163 T1
16:15 / 16:15 PHU QUOC VN1239 T1
16:30 / 16:30 HO CHI MINH VN261 T1
16:30 / 16:30 CAM RANH VN1559 T1
16:35 / 16:35 QUI NHON VJ431 T1
16:40 / 16:40 DA NANG VU639 T1
16:55 / 16:55 B. MA THUOT VN1605 T1
17:00 / 17:00 HO CHI MINH VN217 T1
17:05 / 17:05 DA NANG VJ507 T1
17:10 / 17:10 DA NANG VN181 T1
17:10 / 17:10 VINH VN1717 T1
17:25 / 17:25 DA NANG VN155 T1
17:30 / 17:30 DA NANG QH121 T1
17:35 / 17:35 DA LAT VJ405 T1
17:35 / 17:35 HO CHI MINH QH265 T1
17:40 / 17:40 PHU QUOC VJ445 T1
17:40 / 17:40 CAN THO QH1431 T1
17:45 / 17:45 DONG HOI QH1241 T1
17:50 / 17:50 TAIPEI CI794 T2
17:50 / 17:50 TAIPEI CI2792 T2
17:55 / 17:55 HO CHI MINH VJ137 T1
17:55 / 17:55 HO CHI MINH BL6007 T1
17:55 / 17:55 PHU QUOC QH1627 T1
18:00 / 18:00 TAIPEI BR386 T2
18:05 / 18:05 DELHI, INDIA VJ971 T2
18:05 / 18:05 HO CHI MINH VN259 T1
18:10 / 18:10 PLEIKU VJ425 T1
18:10 / 18:10 CAM RANH VN1565 T1
18:15 / 18:15 B. MA THUOT VJ493 T1
18:15 / 18:15 HO CHI MINH QH251 T1
18:20 / 18:20 HO CHI MINH VN265 T1
18:25 / 18:25 HO CHI MINH VJ147 T1
18:30 / 18:30 YANTAI, P. R. CHINA GI4224 T2
18:30 / 18:30 SINGAPORE SQ193 T2
18:35 / 18:35 HUE QH1201 T1
18:45 / 18:45 DA NANG VJ519 T1
18:50 / 18:50 DA NANG VJ509 T1
18:50 / 18:50 DA LAT VJ407 T1
18:55 / 18:55 CAM RANH VN1561 T1
19:00 / 19:00 HO CHI MINH VJ149 T1
19:00 / 19:00 HO CHI MINH CHVN-A238 T1
19:00 / 19:00 HO CHI MINH VN219 T1
19:10 / 19:10 DA NANG VN195 T1
19:25 / 19:25 PHU QUOC VJ1451 T1
19:30 / 19:30 DOHA, QATAR QR977 T2
19:40 / 19:40 DA NANG VN191 T1
19:40 / 19:40 DA NANG VN185 T1
19:45 / 19:45 HO CHI MINH QH247 T1
19:50 / 19:50 DA NANG QH123 T1
19:55 / 19:55 HUE VJ567 T1
19:55 / 19:55 HONG KONG CX742 T2
20:00 / 20:00 HO CHI MINH VN263 T1
20:05 / 20:05 HO CHI MINH BL6013 T1
20:10 / 20:10 CAN THO VJ463 T1
20:15 / 20:15 CAM RANH VJ785 T1
20:30 / 20:30 DA NANG VN183 T1
20:40 / 20:40 DA NANG VJ511 T1
20:40 / 20:40 HO CHI MINH VJ171 T1
20:45 / 20:45 BANGKOK WE565 T2
20:50 / 20:50 DA NANG VJ517 T1
20:55 / 20:55 HO CHI MINH VU787 T1
21:00 / 21:00 HO CHI MINH VN221 T1
21:10 / 21:10 DA NANG VJ515 T1
21:10 / 21:10 ADDIS ABABA , ETHIOPIA ET3729 T2
21:10 / 21:10 DA NANG VN187 T1
21:15 / 21:15 HO CHI MINH VJ151 T1
21:15 / 21:15 HO CHI MINH QH281 T1
21:40 / 21:40 HANGZHOU, P. R. CHINA VN5958 T2
21:55 / 21:55 CAM RANH VJ779 T1
22:00 / 22:00 HO CHI MINH VN267 T1
22:05 / 22:05 HO CHI MINH BL6015 T1
22:05 / 22:05 GUANGZHOU CZ8316 T2
22:20 / 22:20 HO CHI MINH VJ145 T1
22:25 / 22:25 HO CHI MINH VJ153 T1
22:30 / 22:30 HONG KONG RH318 T2
22:30 / 22:30 HONG KONG 8K525 T2
22:30 / 22:30 HO CHI MINH VN269 T1
22:35 / 22:35 HO CHI MINH VJ165 T1
22:45 / 22:45 INCHEON 5X99 T2
23:00 / 23:00 GUANGZHOU VN5548 T2
23:05 / 23:05 HO CHI MINH VJ157 T1
23:10 / 23:10 INCHEON KE680 T2
23:15 / 23:15 HO CHI MINH VJ155 T1
23:20 / 23:20 NARITA JL752 T2
23:25 / 23:25 GUANGZHOU VN5590 T2
23:30 / 23:30 INCHEON OZ734 T2
23:35 / 23:35 INCHEON VN416 T2
23:35 / 23:35 NARITA NH898 T2
23:55 / 23:55 NARITA QH412 T2
Lên đầu trang