• TÌM KIẾM
Kế hoạch/Dự kiến Từ Hãng Chuyến bay Nhà ga Trạng thái
00:00 / 00:15 DA NANG VJ518 T1 Arrived
00:00 / 00:03 DA LAT VJ412. T1 Arrived
00:05 / 00:16 HO CHI MINH VJ6132 T1 Arrived
00:05 / 00:05 DOHA, QATAR QR976 T2 Arrived
00:10 / 00:07 CAM RANH VN5313 T1 Arrived
00:10 / 23:50- HO CHI MINH VN224 T1
00:20 / 00:27 DA NANG QH124 T1 Arrived
00:25 / 01:57 HO CHI MINH VJ170 T1 Arrived
00:40 / 00:37 HO CHI MINH VN288 T1 Arrived
00:45 / 00:45 ABU DHABI, U. A. EMIRATES EY971 T2 Arrived
00:55 / 00:35 DA NANG VJ532 T1 Arrived
01:00 / 01:00 DUBAI, U. A. EMIRATES EK9852 T2 Arrived
01:15 / 00:50 GUANGZHOU CZ8025 T2 Arrived
01:20 / 01:00 INCHEON TW1163 T2 Arrived
01:25 / 01:35 HO CHI MINH VJ194 T1 Arrived
01:35 / 01:35 INCHEON KE9565 T2 Arrived
01:40 / 02:14 HO CHI MINH QH294 T1 Arrived
01:55 / 01:55 INCHEON KE361 T2 Arrived
02:05 / 02:05 INCHEON OZ951 T2 Arrived
02:15 / 02:24 HO CHI MINH QH292 T1 Arrived
02:20 / 02:45 INCHEON OZ387 T2 Arrived
03:40 / 03:43 INCHEON OZ933 T2 Arrived
04:00 / 05:57 SHANGHAI CHVDA4457 T2 Arrived
04:45 / 04:45 DOHA, QATAR QR8948 T2 Arrived
05:35 / 05:35 DUBAI WORLD CENTER CV7525 T2 Arrived
07:10 / 07:10 HO CHI MINH VN250 T1
07:25 / 07:10 CAM RANH VJ960 T1
07:35 / 07:20 HO CHI MINH VJ176 T1
07:40 / 07:23 CAM RANH VJ962 T1
07:55 / 07:55 HO CHI MINH QH202 T1
08:05 / 08:05 HO CHI MINH VJ132 T1
08:10 / 08:10 HO CHI MINH VJ120 T1
08:10 / 08:10 HO CHI MINH VU756 T1
08:20 / 08:20 CAN THO VJ462 T1
08:25 / 08:25 HO CHI MINH VN206 T1
08:30 / 08:30 DELHI, INDIA CHLOT9001 T2
08:45 / 08:45 DA NANG VJ504 T1
08:45 / 08:45 DA NANG VN7180 T1
08:50 / 08:50 DA NANG QH102 T1
09:10 / 09:10 HO CHI MINH VJ134 T1
09:10 / 09:10 HO CHI MINH VN242 T1
09:15 / 09:15 HO CHI MINH QH204 T1
09:25 / 09:25 CAM RANH VJ778 T1
09:25 / 09:25 DA NANG VN186 T1
09:25 / 09:25 HO CHI MINH BL6004 T1
09:50 / 09:50 DA NANG VN7150 T1
09:55 / 09:55 QUI NHON VJ432 T1
09:55 / 09:55 VINH 0V8714 T1
10:05 / 10:05 CAM RANH VN1560 T1
10:10 / 10:10 PHU QUOC VJ442 T1
10:10 / 10:10 HO CHI MINH VN208 T1
10:15 / 10:15 DA LAT VJ408 T1
10:30 / 10:30 DA NANG VN156 T1
10:40 / 10:40 DA NANG VJ506 T1
10:40 / 10:40 PLEIKU VJ422 T1
10:40 / 10:01 INCHEON QH459 T2
10:50 / 10:50 HEFEI, P. R. CHINA GI4113 T2
10:50 / 10:50 DA NANG VN7158 T1
11:00 / 11:00 HO CHI MINH VJ166 T1
11:05 / 11:05 TAIPEI BR397 T2
11:10 / 11:10 HO CHI MINH VN248 T1
11:25 / 11:25 SINGAPORE SQ192 T2
11:25 / 11:25 HO CHI MINH VU750 T1
11:25 / 11:25 DA LAT QH1422 T1
11:30 / 11:30 HUE VN1542 T1
11:45 / 11:45 HO CHI MINH VJ140 T1
11:45 / 11:45 DA NANG VN160 T1
11:45 / 11:45 QUI NHON VN1620 T1
11:50 / 11:50 PHU QUOC VJ458 T1
11:50 / 11:50 CON DAO QH1032 T1
11:55 / 11:55 PHU QUOC QH1622 T1
12:00 / 12:00 CAM RANH VN1550 T1
12:10 / 12:10 HO CHI MINH VN210 T1
12:15 / 12:15 CON DAO QH1038 T1
12:20 / 12:20 HO CHI MINH VJ126 T1
12:20 / 12:20 DA LAT VN1572 T1
12:20 / 12:20 HO CHI MINH BL6008 T1
12:25 / 12:25 CAM RANH VJ770 T1
12:25 / 12:25 PLEIKU VN1612 T1
12:30 / 12:30 HO CHI MINH QH208 T1
12:30 / 12:30 B. MA THUOT QH1402 T1
12:35 / 12:35 CAN THO VN1200 T1
12:45 / 12:45 DA NANG VN164 T1
12:45 / 12:45 CHU LAI QH1232 T1
12:45 / 12:45 HUE VJ568 T1
12:50 / 12:50 PHU QUOC VJ1452 T1
12:50 / 12:50 CAM RANH QH1414 T1
13:00 / 13:00 CAM RANH VJ776 T1
13:00 / 13:00 HO CHI MINH QH224 T1
13:05 / 13:05 CHU LAI VN1640 T1
13:10 / 13:10 HO CHI MINH VN254 T1
13:20 / 13:20 RACH GIA QH1672 T1
13:25 / 13:25 QUI NHON QH1212 T1
13:35 / 13:35 DIEN BIEN 0V8203 T1
13:35 / 13:35 HO CHI MINH BL6010 T1
13:40 / 13:40 SINGAPORE BL110 T2
13:40 / 13:40 HO CHI MINH VJ130 T1
13:45 / 13:45 PHU QUOC VN1230 T1
13:50 / 13:50 NARITA VN311 T2
13:50 / 13:50 CAN THO VJ460 T1
13:55 / 13:55 CAM RANH VN1552 T1
14:05 / 14:05 DA NANG QH104 T1
14:05 / 14:05 DA NANG BL6076 T1
14:10 / 14:10 HO CHI MINH VN212 T1
14:25 / 14:25 PHU QUOC VJ454 T1
14:25 / 14:25 SHANGHAI MU7333 T2
14:30 / 14:30 BANGKOK VN610 T2
14:30 / 14:30 QUI NHON VN1622 T1
14:50 / 14:50 B. MA THUOT VJ492 T1
14:55 / 14:55 TUY HOA VJ448 T1
15:10 / 15:10 HO CHI MINH VN260 T1
15:15 / 15:15 B. MA THUOT VN1602 T1
15:25 / 15:25 DA NANG VN168 T1
15:25 / 15:25 HO CHI MINH QH240 T1
15:30 / 15:30 BANGKOK CHSEJ7272 T2
15:30 / 15:30 HO CHI MINH VN7212 T1
15:35 / 15:35 PHU QUOC VJ452 T1
15:35 / 15:35 CAN THO VJ464 T1
15:40 / 15:40 HO CHI MINH VJ150 T1
15:40 / 15:40 SINGAPORE BL116 T2
16:00 / 16:00 PHU QUOC VN1232 T1
16:10 / 16:10 HO CHI MINH VJ136 T1
16:10 / 16:10 HO CHI MINH VN214 T1
16:20 / 16:20 TUY HOA VN1650 T1
16:20 / 16:20 VINH VJ964 T1
16:25 / 16:25 QUI NHON VJ434 T1
16:40 / 16:40 CAM RANH QH1416 T1
16:45 / 16:45 DA NANG VJ514 T1
16:50 / 16:50 DA NANG VN172 T1
16:50 / 16:50 TAIPEI BR385 T2
16:55 / 16:55 PLEIKU QH1602 T1
17:00 / 17:00 CON DAO QH1036 T1
17:05 / 17:05 HO CHI MINH QH242 T1
17:05 / 17:05 CAM RANH VN1556 T1
17:10 / 17:10 HO CHI MINH VN266 T1
17:15 / 17:15 HO CHI MINH VJ152 T1
17:25 / 17:25 DA LAT VN1574 T1
17:30 / 17:30 CAN THO VN1202 T1
17:40 / 17:40 SHANGHAI VN5527 T2
17:45 / 17:45 CON DAO QH1034 T1
18:00 / 18:00 QUI NHON QH1214 T1
18:00 / 18:00 HO CHI MINH VJ138 T1
18:05 / 18:05 B. MA THUOT VN1604 T1
18:10 / 18:10 PHU QUOC VN1236 T1
18:10 / 18:10 HO CHI MINH VN216 T1
18:15 / 18:15 HO CHI MINH BL6012 T1
18:15 / 18:15 DA LAT VJ402 T1
18:20 / 18:20 CAM RANH QH1418 T1
18:20 / 18:20 NANKING/NANJING, P. R. CHINA VN5729 T2
18:20 / 18:20 QUI NHON VN1624 T1
18:30 / 18:30 DA NANG VN176 T1
18:50 / 18:50 PHU QUOC QH1624 T1
18:55 / 18:55 HONG KONG CX743 T2
19:05 / 19:05 DA LAT VN1576 T1
19:10 / 19:10 HO CHI MINH VJ162 T1
19:10 / 19:10 CHU LAI VJ416 T1
19:10 / 19:10 HO CHI MINH VN272 T1
19:15 / 19:15 PHU QUOC VJ456 T1
19:20 / 19:20 HO CHI MINH QH244 T1
19:25 / 19:25 QUI NHON QH1216 T1
19:35 / 19:35 DA NANG VN178 T1
19:40 / 19:40 DONG HOI QH1242 T1
19:40 / 19:40 HONG KONG ET3729 T2
19:50 / 19:50 DA NANG VN182 T1
19:55 / 19:55 HO CHI MINH VU780 T1
20:00 / 20:00 B. MA THUOT QH1404 T1
20:00 / 20:00 PHU QUOC QH1626 T1
20:05 / 20:05 CAM RANH VJ772 T1
20:10 / 20:10 HO CHI MINH VN218 T1
20:15 / 20:15 QUI NHON VJ430 T1
20:20 / 20:20 DA NANG VU658 T1
20:20 / 20:20 HO CHI MINH QH246 T1
20:25 / 20:25 HO CHI MINH VJ158 T1
20:30 / 20:30 VINH VN1718 T1
20:40 / 20:40 PHU QUOC VJ498 T1
20:45 / 20:45 PHU QUOC VN1238 T1
20:50 / 20:50 CAM RANH VN1558 T1
20:55 / 20:55 PHU QUOC VJ446 T1
20:55 / 20:55 DA LAT BL6312 T1
21:00 / 21:00 YANTAI, P. R. CHINA GI4020 T2
21:00 / 21:00 HONG KONG RH317 T2
21:05 / 21:05 BANGKOK 8K524 T2
21:05 / 21:05 SINGAPORE 5X99 T2
21:05 / 21:05 HO CHI MINH VN7214 T1
21:10 / 21:10 HO CHI MINH VN280 T1
21:15 / 21:15 HO CHI MINH BL6014 T1
21:15 / 21:15 HO CHI MINH VJ178 T1
21:30 / 21:30 HO CHI MINH VN7224 T1
21:40 / 21:40 HO CHI MINH VJ156 T1
21:45 / 21:45 DA NANG VJ520 T1
21:45 / 21:45 CAN THO VN1206 T1
21:50 / 21:50 NARITA JL751 T2
21:50 / 21:50 INCHEON KE679 T2
21:55 / 21:55 DA LAT QH1424 T1
22:00 / 22:00 INCHEON OZ733 T2
22:00 / 22:00 DUBAI, U. A. EMIRATES EK394 T2
22:05 / 22:05 PHU QUOC VJ450 T1
22:10 / 22:10 HO CHI MINH VN220 T1
22:15 / 22:15 NARITA NH897 T2
22:20 / 22:20 HO CHI MINH VJ146 T1
22:25 / 22:25 CAM RANH VN7560 T1
22:35 / 22:35 DA NANG VN184 T1
22:40 / 22:40 DA LAT VN7578 T1
22:45 / 22:45 HUE QH1202 T1
22:50 / 22:50 HUE VJ566 T1
22:50 / 22:50 CAN THO QH1432 T1
23:00 / 23:00 DA LAT VJ404 T1
23:05 / 23:05 PHU QUOC VN7230 T1
23:10 / 23:10 HO CHI MINH QH280 T1
23:10 / 23:10 HO CHI MINH VN286 T1
23:15 / 23:15 CAM RANH VJ788 T1
23:20 / 23:20 HO CHI MINH VN7282 T1
23:25 / 23:25 HO CHI MINH VN7284 T1
23:25 / 23:25 HO CHI MINH BL6024 T1
23:35 / 23:35 DA LAT VN7070 T1
23:50 / 23:50 HO CHI MINH VN7280 T1
Lên đầu trang