• TÌM KIẾM
Kế hoạch/Dự kiến Từ Hãng Chuyến bay Nhà ga Trạng thái
00:00 / 00:00 HO CHI MINH VN7250 T1 Arrived
00:10 / 00:10 HO CHI MINH VN7294 T1 Arrived
00:10 / 00:04 HO CHI MINH VJ172 T1 Arrived
00:35 / 00:35 HONG KONG CX2743 T2 Arrived
00:50 / 00:24 INCHEON OZ933 T2 Arrived
01:10 / 01:01 HO CHI MINH QH282 T1 Arrived
01:20 / 01:20 DUBAI WORLD CENTER TK6562 T2 Arrived
02:20 / 02:20 INCHEON KE361 T2
02:20 / 02:20 INCHEON KE373 T2
02:45 / 02:40 INCHEON OZ387 T2
04:45 / 04:45 DOHA, QATAR QR8954 T2
06:50 / 06:50 GUANGZHOU FX6001 T2
07:10 / 07:10 HO CHI MINH VN252 T1
07:25 / 07:25 HO CHI MINH VJ176 T1
07:55 / 07:55 HO CHI MINH QH202 T1
08:00 / 08:00 CAN THO VJ466 T1
08:10 / 08:10 HO CHI MINH VN206 T1
08:10 / 08:10 BANGKOK 8K524 T2
08:30 / 08:30 HO CHI MINH VJ132 T1
08:40 / 08:40 HO CHI MINH VJ6128 T1
08:45 / 08:45 DA NANG QH102 T1
08:50 / 08:50 HO CHI MINH VJ146 T1
08:50 / 08:50 HO CHI MINH QH204 T1
09:05 / 09:05 HO CHI MINH QH206 T1
09:10 / 09:10 HO CHI MINH VN242 T1
09:15 / 09:15 HO CHI MINH VJ134 T1
09:15 / 09:15 BAHRAIN, BAHRAIN CV7923. T2
09:30 / 09:30 ANCHORAGE, ALASKA, USA N8885 T2
09:40 / 09:40 HO CHI MINH BL6040 T1
09:45 / 09:45 HO CHI MINH VJ140 T1
09:55 / 09:55 HO CHI MINH VJ152 T1
10:10 / 10:10 HO CHI MINH VN208 T1
10:20 / 10:20 DA NANG VJ504 T1
10:30 / 10:30 HO CHI MINH QH208 T1
10:35 / 10:35 CHU LAI QH1232 T1
10:35 / 10:35 TAIPEI CI791 T2
10:40 / 10:40 INCHEON QH459 T2
10:50 / 10:50 HO CHI MINH BL6008 T1
10:55 / 10:55 DA NANG VN166 T1
11:10 / 11:10 INCHEON KE479 T2
11:20 / 11:20 HO CHI MINH VN248 T1
11:20 / 11:20 B. MA THUOT VJ492 T1
11:25 / 11:25 HO CHI MINH VJ166 T1
11:25 / 11:25 SINGAPORE SQ192 T2
11:35 / 11:35 TAIPEI BR397 T2
11:40 / 11:40 HO CHI MINH VN7246 T1
11:40 / 11:40 PLEIKU VJ422 T1
11:50 / 11:50 B. MA THUOT QH1404 T1
11:50 / 11:50 HEFEI, P. R. CHINA GI4113 T2
11:55 / 11:55 DA LAT QH1422 T1
11:55 / 11:55 CON DAO QH1032 T1
12:05 / 12:05 VINH 0V8714 T1
12:05 / 12:05 CAM RANH VJ770 T1
12:10 / 12:10 HO CHI MINH VJ128 T1
12:10 / 12:10 HO CHI MINH VN210 T1
12:25 / 12:25 B. MA THUOT VN1602 T1
12:30 / 12:30 DA LAT VJ406 T1
12:35 / 12:35 DA NANG VJ510 T1
12:35 / 12:35 PLEIKU VN1612 T1
12:40 / 12:40 HO CHI MINH VJ130 T1
12:50 / 12:50 HO CHI MINH VN7206 T1
12:50 / 12:50 HO CHI MINH QH212 T1
12:55 / 12:55 HO CHI MINH BL6010 T1
13:05 / 13:05 HO CHI MINH VJ124 T1
13:05 / 13:05 DA NANG VN194 T1
13:05 / 13:05 QUI NHON QH1212 T1
13:10 / 13:10 HO CHI MINH QH216 T1
13:20 / 13:20 HO CHI MINH VN254 T1
13:35 / 13:35 INCHEON VN417 T2
13:40 / 13:40 NARITA NH897 T2
13:40 / 13:40 HO CHI MINH VJ126 T1
13:45 / 13:45 PHU QUOC QH1622 T1
13:45 / 13:45 CAN THO QH1434 T1
13:50 / 13:50 CAN THO VN7202 T1
13:55 / 13:55 DA LAT VN1572 T1
14:05 / 14:05 HUE VJ568 T1
14:15 / 14:15 HO CHI MINH VN212 T1
14:15 / 14:15 BHUBANESWAR, INDIA CHPCH930 T2
14:15 / 14:15 BHUBANESWAR, INDIA CHPCH936 T2
14:20 / 14:20 HO CHI MINH VJ150 T1
14:25 / 14:25 BANGKOK VN610 T2
14:30 / 14:30 CAM RANH VN7550 T1
14:30 / 14:30 NARITA VN311 T2
14:50 / 14:50 QUI NHON VJ434 T1
14:50 / 14:50 PHU QUOC VJ458 T1
15:05 / 15:05 HO CHI MINH VN260 T1
15:25 / 15:25 CHU LAI VN1640 T1
15:25 / 15:25 PHU QUOC VN7234 T1
15:30 / 15:30 DIEN BIEN 0V8203 T1
15:30 / 15:30 HO CHI MINH BL6042 T1
15:35 / 15:35 HO CHI MINH VJ170 T1
15:35 / 15:35 HO CHI MINH QH210 T1
15:45 / 15:45 HUE VN1542 T1
15:55 / 15:55 PHU QUOC VJ452 T1
16:00 / 16:00 ABU DHABI, U. A. EMIRATES EY971 T2
16:05 / 16:05 CAM RANH QH1418 T1
16:10 / 16:10 HO CHI MINH VN214 T1
16:15 / 16:15 HUE QH1202 T1
16:15 / 16:15 PHU QUOC VJ454 T1
16:20 / 16:20 DA LAT VN1576 T1
16:25 / 16:25 HO CHI MINH VJ198 T1
16:30 / 16:30 DA NANG VN172 T1
16:50 / 16:50 ISTANBUL TK6070 T2
16:50 / 16:50 QUI NHON VN1624 T1
16:50 / 16:50 MOSCOW CHZF2074 T2
16:50 / 16:50 QUI NHON QH1214 T1
16:55 / 16:55 CAN THO VN1202 T1
17:00 / 17:00 PHU QUOC VJ450 T1
17:05 / 17:05 DA LAT VJ402 T1
17:10 / 17:10 HO CHI MINH VN266 T1
17:15 / 17:15 TAIPEI BR385 T2
17:20 / 17:20 PLEIKU QH1602 T1
17:20 / 17:20 PHU QUOC VN1236 T1
17:20 / 17:20 DA NANG VJ526 T1
17:25 / 17:25 CAM RANH VJ774 T1
17:25 / 17:25 HO CHI MINH VJ154 T1
17:35 / 17:35 DA NANG VN174 T1
17:40 / 17:40 HO CHI MINH VJ142 T1
17:40 / 17:40 DA NANG QH126 T1
17:40 / 17:40 TAIPEI CI793 T2
17:45 / 17:45 HO CHI MINH VN7248 T1
18:10 / 18:10 HO CHI MINH VN216 T1
18:10 / 18:10 CHENNAI MADRAS, INDIA CX2032 T2
18:20 / 18:20 DA NANG QH130 T1
18:25 / 18:25 CON DAO QH1034 T1
18:30 / 18:30 CAN THO VJ464 T1
18:45 / 18:45 SOEKARNO-JAKARTA, INDONESIA CI5870 T2
18:50 / 18:50 B. MA THUOT QH1402 T1
18:50 / 18:50 HO CHI MINH VJ138 T1
18:55 / 18:55 HO CHI MINH VN7282 T1
19:05 / 19:05 HO CHI MINH VJ162 T1
19:10 / 19:10 HO CHI MINH VN272 T1
19:20 / 19:20 CAM RANH VN1556 T1
19:25 / 19:25 DUBAI, U. A. EMIRATES EK9852 T2
19:25 / 19:25 CAM RANH QH1416 T1
19:30 / 19:30 DELHI, INDIA CHSEJ7272 T2
19:35 / 19:35 VINH VN1718 T1
19:45 / 19:45 DA LAT VN7572 T1
19:55 / 19:55 PHU QUOC QH1624 T1
19:55 / 19:55 DA LAT QH1424 T1
19:55 / 19:55 HO CHI MINH QH214 T1
20:00 / 20:00 DA NANG VN188 T1
20:05 / 20:05 PHU QUOC VJ456 T1
20:10 / 20:10 HO CHI MINH VN218 T1
20:20 / 20:20 HO CHI MINH VJ168 T1
20:25 / 20:25 PHU QUOC VN1230 T1
20:25 / 20:25 DONG HOI QH1242 T1
21:00 / 21:00 HONG KONG RH317 T2
21:10 / 21:10 HO CHI MINH VN280 T1
21:10 / 21:10 HO CHI MINH BL6018 T1
21:15 / 21:15 DUBAI, U. A. EMIRATES EK394 T2
21:20 / 21:20 HO CHI MINH VJ158 T1
21:25 / 21:25 HO CHI MINH VJ136 T1
21:30 / 21:30 DA NANG VN184 T1
21:40 / 21:40 INCHEON KE679 T2
21:50 / 21:50 DA NANG QH128 T1
21:50 / 21:50 HO CHI MINH QH242 T1
22:00 / 22:00 CAM RANH QH1414 T1
22:00 / 22:00 BANGKOK FX6002 T2
22:00 / 22:00 HO CHI MINH VJ156 T1
22:10 / 22:10 NARITA JL751 T2
22:10 / 22:10 YANTAI, P. R. CHINA GI4020 T2
22:10 / 22:10 HO CHI MINH VN220 T1
22:25 / 22:25 INCHEON OZ733 T2
22:30 / 22:30 HONG KONG HX528 T2
22:45 / 22:45 HO CHI MINH VJ182 T1
22:45 / 22:45 PHU QUOC VJ498 T1
23:10 / 23:10 HO CHI MINH VN286 T1
23:10 / 23:10 HO CHI MINH QH286 T1
23:15 / 23:15 CAN THO QH1432 T1
23:30 / 23:30 THANH HOA VJ968 T1
23:30 / 23:30 HO CHI MINH VJ194 T1
23:40 / 23:40 DOHA, QATAR QR976 T2
Lên đầu trang